Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 17. oktober 2014

21. oktober 2014

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 17. oktober 2014, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,2 mia. euro til 227,3 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

I den foregående uge gennemførte Eurosystemet ingen likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,8 mia. euro til 367,9 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,3 mia. euro til 972,9 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 3,1 mia. euro til 75,6 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 13,4 mia. euro til 470,2 mia. euro. Onsdag den 15. oktober 2014 udløb en primær markedsoperation på 84,2 mia. euro, og en ny på 82,5 mia. euro med en løbetid på en uge blev afviklet.

I løbet af ugen blev langfristede markedsoperationer til en værdi af 5,9 mia. euro tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var stort set uændret på 0,1 mia. euro. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 29 mia. euro (mod 23,1 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 2,8 mia. euro til 191,2 mia. euro. Faldet skyldtes indfrielsen af værdipapirer erhvervet under Securities Markets Programme og det første program til opkøb af særligt dækkede obligationer. I ugen, der sluttede den 17. oktober 2014, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 146,4 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer udgjorde i alt henholdsvis 31,4 mia. euro og 13,5 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 19,8 mia. euro til 184,8 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 334.531 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 262.374 −586
2.1 Tilgodehavender hos IMF 84.300 4
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 178.074 −590
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 27.177 −1.556
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 20.744 −370
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 20.744 −370
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 499.224 −7.536
5.1 Primære markedsoperationer 82.518 −1.695
5.2 Langfristede markedsoperationer 416.581 −5.855
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 125 13
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 65.598 −54
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 559.090 −2.003
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 191.240 −2.806
7.2 Andre værdipapirer 367.850 803
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.727 0
9 Andre aktiver 234.260 −854
Aktiver i alt 2.029.725 −12.959
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 972.948 −1.350
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 213.852 −13.944
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 184.784 −19.844
2.2 Indlånsfacilitet 29.045 5.940
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 23 −40
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.699 −75
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 108.549 5.329
5.1 Offentlig forvaltning og service 75.637 3.067
5.2 Andre forpligtelser 32.913 2.262
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 36.835 −2.299
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.084 −114
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 5.681 −1.821
8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.681 −1.821
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 55.494 0
10 Andre forpligtelser 219.733 1.315
11 Revalueringskonti 315.537 0
12 Kapital og reserver 95.312 0
Passiver i alt 2.029.725 −12.959

Medie- og pressehenvendelser