Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 17 oktober 2014

21 oktober 2014

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 17 oktober 2014 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,2 miljard naar EUR 227,3 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

In de afgelopen week heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,8 miljard naar EUR 367,9 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,3 miljard naar EUR 972,9 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 3,1 miljard naar EUR 75,6 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 13,4 miljard naar EUR 470,2 miljard. Op woensdag 15 oktober 2014 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 84,2 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 82,5 miljard, met een looptijd van één week, verrekend.

Gedurende de week werd van langerlopende herfinancieringstransacties EUR 5,9 miljard vóór de vervaldatum terugbetaald.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bleef vrijwel onveranderd op EUR 0,1 miljard, terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 29 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 23,1 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 2,8 miljard naar EUR 191,2 miljard. Deze daling was het gevolg van de aflossing van waardepapieren die waren aangekocht in het kader van het Programma voor de effectenmarkten ("Securities Markets Programme") en het eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties. In de week die eindigde op 17 oktober 2014 bedroeg de waarde van de geaccumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten derhalve EUR 146,4 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 31,4 miljard en EUR 13,5 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 19,8 miljard naar EUR 184,8 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 334.531 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 262.374 −586
2.1 Vorderingen op het IMF 84.300 4
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 178.074 −590
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 27.177 −1.556
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.744 −370
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 20.744 −370
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 499.224 −7.536
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 82.518 −1.695
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 416.581 −5.855
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 125 13
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 65.598 −54
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 559.090 −2.003
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 191.240 −2.806
7.2 Overige waardepapieren 367.850 803
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.727 0
9 Overige activa 234.260 −854
Totaal activa 2.029.725 −12.959
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 972.948 −1.350
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 213.852 −13.944
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 184.784 −19.844
2.2 Depositofaciliteit 29.045 5.940
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 23 −40
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.699 −75
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 108.549 5.329
5.1 Overheid 75.637 3.067
5.2 Overige verplichtingen 32.913 2.262
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 36.835 −2.299
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.084 −114
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.681 −1.821
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.681 −1.821
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 55.494 0
10 Overige passiva 219.733 1.315
11 Herwaarderingsrekeningen 315.537 0
12 Kapitaal en reserves 95.312 0
Totaal passiva 2.029.725 −12.959

Contactpersonen voor de media