Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 17. listopada 2014.

21. listopada 2014.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 17. listopada 2014. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 0,2 milijarde EUR na 227,3 milijarde EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi sa stalnim dogovorom o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) povećala su se za 0,8 milijarda EUR na 367,9 milijarda EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 1,3 milijarde EUR na 972,9 milijarda EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 3,1 milijardu EUR na 75,6 milijarda EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 13,4 milijarde EUR na 470,2 milijarde EUR. U srijedu, 15. listopada 2014., dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 84,2 milijarde EUR, a namirena je nova u visini 82,5 milijarda EUR s rokom dospijeća tjedan dana.

Tijekom tjedna otplaćeno je prije dospijeća 5,9 milijarda EUR u okviru operacija dugoročnijeg refinanciranja.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) ostala je gotovo nepromijenjena na razini 0,1 milijarde EUR, dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 29 milijarda EUR (u odnosu na 23,1 milijardu EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) smanjila su se za 2,8 milijarda EUR na 191,2 milijarde EUR. Do smanjenja je došlo zbog otkupa vrijednosnih papira kupljenih u okviru Programa za tržišta vrijednosnih papira te prvog programa kupnje pokrivenih obveznica. Stoga je u tjednu koji je završio 17. listopada 2014. vrijednost akumulirane kupnje u okviru Programa za tržišta vrijednosnih papira iznosila 146,4 milijarde EUR, dok su vrijednosti portfelja koji se drže u okviru prvog i drugog programa kupnje pokrivenih obveznica iznosile ukupno 31,4 milijarde EUR odnosno 13,5 milijarda EUR. Sva se tri portfelja vode kao ulaganja koja se drže do dospijeća.

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 19,8 milijarda EUR na 184,8 milijarda EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 334 531 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 262 374 −586
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 84 300 4
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 178 074 −590
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 27 177 −1 556
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 20 744 −370
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 20 744 −370
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 499 224 −7 536
5.1 Glavne operacije refinanciranja 82 518 −1 695
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 416 581 −5 855
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 125 13
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 65 598 −54
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 559 090 −2 003
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 191 240 −2 806
7.2 Ostali vrijednosni papiri 367 850 803
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 727 0
9 Ostala imovina 234 260 −854
Ukupno imovina 2 029 725 −12 959
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 972 948 −1 350
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 213 852 −13 944
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 184 784 −19 844
2.2 Novčani depoziti 29 045 5 940
2.3 Oročeni depoziti 0 0
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 23 −40
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 4 699 −75
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 108 549 5 329
5.1 Opća država 75 637 3 067
5.2 Ostale obveze 32 913 2 262
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 36 835 −2 299
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 1 084 −114
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 5 681 −1 821
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 681 −1 821
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 55 494 0
10 Ostale obveze 219 733 1 315
11 Računi revalorizacije 315 537 0
12 Kapital i pričuve 95 312 0
Ukupno obveze 2 029 725 −12 959

Kontaktni podatci za medije