Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 17. októbru 2014

21. októbra 2014

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 17. októbra 2014 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 0,2 mld. EUR na 227,3 mld. EUR.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,8 mld. EUR na 367,9 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 1,3 mld. EUR na 972,9 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 3,1 mld. EUR na 75,6 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 13,4 mld. EUR na 470,2 mld. EUR. V stredu 15. októbra 2014 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 84,2 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 82,5 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

V priebehu sledovaného týždňa boli predčasne splatené dlhodobejšie refinančné operácie v hodnote 5,9 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) zostal v podstate nezmenený na úrovni 0,1 mld. EUR, zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 29 mld. EUR (v porovnaní s 23,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa znížil o 2,8 mld. EUR na 191,2 mld. EUR v dôsledku splatenia cenných papierov nadobudnutých v rámci programu pre trhy s cennými papiermi a prvého programu nákupu krytých dlhopisov. V týždni končiacom sa 17. októbra 2014 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 146,4 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 31,4 mld. EUR a 13,5 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 19,8 mld. EUR na 184,8 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 334 531 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 262 374 −586
2.1 Pohľadávky voči MMF 84 300 4
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 178 074 −590
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 27 177 −1 556
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 744 −370
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 20 744 −370
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 499 224 −7 536
5.1 Hlavné refinančné operácie 82 518 −1 695
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 416 581 −5 855
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 125 13
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 65 598 −54
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 559 090 −2 003
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 191 240 −2 806
7.2 Ostatné cenné papiere 367 850 803
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 727 0
9 Ostatné aktíva 234 260 −854
Aktíva spolu 2 029 725 −12 959
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 972 948 −1 350
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 213 852 −13 944
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 184 784 −19 844
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 29 045 5 940
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 23 −40
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 699 −75
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 108 549 5 329
5.1 Verejná správa 75 637 3 067
5.2 Ostatné záväzky 32 913 2 262
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 36 835 −2 299
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 084 −114
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 681 −1 821
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 681 −1 821
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 55 494 0
10 Ostatné pasíva 219 733 1 315
11 Účty precenenia 315 537 0
12 Základné imanie a rezervy 95 312 0
Pasíva spolu 2 029 725 −12 959

Kontakt pre médiá