Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 17. oktobra 2014

21. oktober 2014

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 17. oktobra 2014, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 0,2 milijarde EUR na 227,3 milijarde EUR.

Eurosistem ni v minulem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,8 milijarde EUR na 367,9 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,3 milijarde EUR na 972,9 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 3,1 milijarde EUR na 75,6 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 13,4 milijarde EUR na 470,2 milijarde EUR. V sredo, 15. oktobra 2014, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 84,2 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 82,5 milijarde EUR z zapadlostjo en teden.

V tem tednu so bila pred zapadlostjo odplačana sredstva, prejeta v operacijah dolgoročnejšega refinanciranja, v višini 5,9 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je ostala skoraj nespremenjena na ravni 0,1 milijarde EUR, medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 29 milijard EUR (v primerjavi s 23,1 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 2,8 milijarde EUR na 191,2 milijarde EUR. Zmanjšanje je bilo posledica zapadlosti vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev in v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 17. oktobra 2014, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 146,4 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 31,4 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 13,5 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 19,8 milijarde EUR na 184,8 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 334.531 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 262.374 −586
2.1 Terjatve do MDS 84.300 4
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 178.074 −590
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 27.177 −1.556
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 20.744 −370
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 20.744 −370
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 499.224 −7.536
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 82.518 −1.695
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 416.581 −5.855
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 125 13
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 65.598 −54
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 559.090 −2.003
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 191.240 −2.806
7.2 Drugi vrednostni papirji 367.850 803
8 Dolg širše države v EUR 26.727 0
9 Druga sredstva 234.260 −854
Skupaj sredstva 2.029.725 −12.959
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 972.948 −1.350
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 213.852 −13.944
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 184.784 −19.844
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 29.045 5.940
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 23 −40
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.699 −75
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 108.549 5.329
5.1 Širša država 75.637 3.067
5.2 Druge obveznosti 32.913 2.262
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 36.835 −2.299
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.084 −114
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 5.681 −1.821
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 5.681 −1.821
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 55.494 0
10 Druge obveznosti 219.733 1.315
11 Računi prevrednotenja 315.537 0
12 Kapital in rezerve 95.312 0
Skupaj obveznosti 2.029.725 −12.959

Stiki za medije