Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 17 października 2014 r.

21 października 2014

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 17 października 2014 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,2 mld EUR do poziomu 227,3 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność w ramach stałej linii swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,8 mld EUR do poziomu 367,9 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,3 mld EUR do poziomu 972,9 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zwiększyły się o 3,1 mld EUR do poziomu 75,6 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 13,4 mld EUR do poziomu 470,2 mld EUR. W środę 15 października 2014 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 84,2 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 82,5 mld EUR.

W tygodniu sprawozdawczym spłacono przed terminem zapadalności kwotę 5,9 mld EUR z tytułu dłuższych operacji refinansujących.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) pozostało na praktycznie niezmienionym poziomie 0,1 mld EUR, zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 29 mld EUR (wobec 23,1 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 2,8 mld EUR do poziomu 191,2 mld EUR. Spadek ten wynikał z wykupu papierów wartościowych nabytych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych oraz pierwszego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 17 października 2014 r. wartość portfela programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 146,4 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 31,4 mld EUR i 13,5 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 19,8 mld EUR do poziomu 184,8 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 334.531 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 262.374 −586
2.1 Należności od MFW 84.300 4
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 178.074 −590
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 27.177 −1.556
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 20.744 −370
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 20.744 −370
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 499.224 −7.536
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 82.518 −1.695
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 416.581 −5.855
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 125 13
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 65.598 −54
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 559.090 −2.003
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 191.240 −2.806
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 367.850 803
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.727 0
9 Pozostałe aktywa 234.260 −854
Aktywa razem 2.029.725 −12.959
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 972.948 −1.350
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 213.852 −13.944
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 184.784 −19.844
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 29.045 5.940
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 23 −40
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.699 −75
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 108.549 5.329
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 75.637 3.067
5.2 Pozostałe zobowiązania 32.913 2.262
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 36.835 −2.299
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.084 −114
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.681 −1.821
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.681 −1.821
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 55.494 0
10 Pozostałe pasywa 219.733 1.315
11 Różnice z wyceny 315.537 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 95.312 0
Pasywa razem 2.029.725 −12.959

Kontakt z mediami