Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 17 oktober 2014

21 oktober 2014

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 17 oktober 2014 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 227,3 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Under den gångna veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,8 miljarder EUR till 367,9 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,3 miljarder EUR till 972,9 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 3,1 miljarder EUR till 75,6 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 13,4 miljarder EUR till 470,2 miljarder EUR. Onsdagen den 15 oktober 2014 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 84,2 miljarder EUR och ersattes med en ny på 82,5 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Under veckan återbetalades 5,9 miljarder EUR av långfristiga refinansieringstransaktioner före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan oförändrat 0,1 miljard EUR medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 29 miljarder EUR (jämfört med 23,1 miljarder föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 2,8 miljarder EUR till 191,2 miljarder EUR. Minskningen berodde på inlösen av värdepapper förvärvade inom ramen för programmet för värdepappersmarknaderna och under det första programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 17 oktober 2014 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 146,4 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 31,4 miljarder EUR respektive 13,5 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 19,8 miljarder EUR till 184,8 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 334.531 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 262.374 −586
2.1 Fordringar på IMF 84.300 4
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 178.074 −590
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 27.177 −1.556
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 20.744 −370
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 20.744 −370
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 499.224 −7.536
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 82.518 −1.695
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 416.581 −5.855
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 125 13
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 65.598 −54
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 559.090 −2.003
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 191.240 −2.806
7.2 Andra värdepapper 367.850 803
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.727 0
9 Övriga tillgångar 234.260 −854
Summa tillgångar 2.029.725 −12.959
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 972.948 −1.350
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 213.852 −13.944
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 184.784 −19.844
2.2 Inlåningsfacilitet 29.045 5.940
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 23 −40
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.699 −75
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 108.549 5.329
5.1 Offentliga sektorn 75.637 3.067
5.2 Övriga skulder 32.913 2.262
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 36.835 −2.299
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.084 −114
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.681 −1.821
8.1 Inlåning och övriga skulder 5.681 −1.821
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 55.494 0
10 Övriga skulder 219.733 1.315
11 Värderegleringskonton 315.537 0
12 Eget kapital 95.312 0
Summa skulder 2.029.725 −12.959

Kontakt för media