Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2014 m. spalio 17 d.

2014 m. spalio 21 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2014 m. spalio 17 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 227,3 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Praėjusią savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 367,9 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 972,9 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,1 mlrd. eurų – iki 75,6 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 13,4 mlrd. eurų – iki 470,2 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2014 m. spalio 15 d., baigėsi 84,2 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja vienos savaitės trukmės 82,5 mlrd. eurų vertės operacija.

Per savaitę anksčiau termino buvo grąžinta ilgesnės trukmės refinansavimo operacijoms paskirstyta 5,9 mlrd. eurų suma.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) iš esmės nepasikeitė ir buvo 0,1 mlrd. eurų, o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 29 mlrd. eurų (palyginti su 23,1 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 2,8 mlrd. eurų – iki 191,2 mlrd. eurų dėl pagal vertybinių popierių rinkų programą ir padengtų obligacijų pirmąją pirkimo programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo. Dėl to 2014 m. spalio 17 d. pasibaigusią savaitę pagal vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 146,4 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 31,4 mlrd. eurų ir 13,5 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 19,8 mlrd. eurų – iki 184,8 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 334 531 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 262 374 −586
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 84 300 4
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 178 074 −590
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 27 177 −1 556
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 20 744 −370
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 20 744 −370
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 499 224 −7 536
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 82 518 −1 695
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 416 581 −5 855
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 125 13
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 65 598 −54
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 559 090 −2 003
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 191 240 −2 806
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 367 850 803
8 Valdžios skola eurais 26 727 0
9 Kitas turtas 234 260 −854
Visas turtas 2 029 725 −12 959
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 972 948 −1 350
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 213 852 −13 944
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 184 784 −19 844
2.2 Indėlių galimybė 29 045 5 940
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 23 −40
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 699 −75
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 108 549 5 329
5.1 Valdžiai 75 637 3 067
5.2 Kiti įsipareigojimai 32 913 2 262
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 36 835 −2 299
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 084 −114
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 681 −1 821
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 681 −1 821
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 55 494 0
10 Kiti įsipareigojimai 219 733 1 315
11 Perkainojimo sąskaitos 315 537 0
12 Kapitalas ir rezervai 95 312 0
Visi įsipareigojimai 2 029 725 −12 959

Kontaktai žiniasklaidai