Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2014. gada 17. oktobrī

2014.21.10.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2014. gada 17. oktobrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 227.3 mljrd. euro).

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.8 mljrd. euro (līdz 367.9 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.3 mljrd. euro (līdz 972.9 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 3.1 mljrd. euro (līdz 75.6 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 13.4 mljrd. euro (līdz 470.2 mljrd. euro). Trešdien, 2014. gada 15. oktobrī, galvenajai refinansēšanas operācijai 84.2 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 82.5 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Šajā nedēļā pirms termiņa tika atmaksāti 5.9 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās saņemtajiem līdzekļiem.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski nemainījās (0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 29 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 23.1 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 2.8 mljrd. euro (līdz 191.2 mljrd. euro). Šāds samazinājums radās sakarā ar "Vērtspapīru tirgu programmas" un pirmās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros iegādāto vērtspapīru dzēšanu. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2014. gada 17. oktobrī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 146.4 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 31.4 mljrd. euro un 13.5 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 19.8 mljrd. euro (līdz 184.8 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 334,531 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 262,374 −586
2.1 SVF debitoru parādi 84,300 4
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 178,074 −590
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 27,177 −1,556
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20,744 −370
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 20,744 −370
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 499,224 −7,536
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 82,518 −1,695
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 416,581 −5,855
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 125 13
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 65,598 −54
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 559,090 −2,003
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 191,240 −2,806
7.2 Pārējie vērtspapīri 367,850 803
8 Valdības parāds euro 26,727 0
9 Pārējie aktīvi 234,260 −854
Kopā aktīvi 2,029,725 −12,959
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 972,948 −1,350
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 213,852 −13,944
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 184,784 −19,844
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 29,045 5,940
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 23 −40
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4,699 −75
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 108,549 5,329
5.1 Saistības pret valdību 75,637 3,067
5.2 Pārējās saistības 32,913 2,262
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 36,835 −2,299
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,084 −114
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5,681 −1,821
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5,681 −1,821
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 55,494 0
10 Pārējās saistības 219,733 1,315
11 Pārvērtēšanas konti 315,537 0
12 Kapitāls un rezerves 95,312 0
Kopā pasīvi 2,029,725 −12,959

Kontaktinformācija presei