Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 26 септември 2014 г.

30 септември 2014 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 26 септември 2014 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,1 млрд. евро до 213,7 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
25 септември 2014 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 20 млн. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,5 млрд. евро до 367,3 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 0,3 млрд. евро до 970 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 1,1 млрд. евро до 87,1 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 46,4 млрд. евро до 495,5 млрд. евро. На 24 септември 2014 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 105,7 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 90,3 млрд. евро, с едноседмичен матуритет. На същата дата бе извършено плащането по целева операция по дългосрочно рефинансиране (ЦОДР) в размер на 82,6 млрд. евро с матуритет 1463 дни.

През седмицата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 10,4 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 11 млрд. евро, а 19,9 млрд. евро от операции по дългосрочно рефинансиране бяха изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) остава практически без изменение в размер на 0,3 млрд. евро, а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 24,7 млрд. евро (при 23,1 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), остават непроменени в размер на 194,5 млрд. евро. Така през седмицата, която приключва на 26 септември 2014 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 148,7 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 32,2 млрд. евро и 13,6 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 47 млрд. евро до 209,4 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 334 434 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 248 444 1 176
2.1 Вземания от МВФ 81 205 68
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 167 239 1 108
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 26 450 −407
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 20 485 615
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 20 485 615
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 520 227 47 964
5.1 Основни операции по рефинансиране 90 307 −15 382
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 429 593 63 289
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 326 56
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 1
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 66 297 2 972
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 561 848 453
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 194 513 −24
7.2 Други ценни книжа 367 335 477
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 709 0
9 Други активи 233 340 −2 691
Общо активи 2 038 235 50 082
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 970 045 −337
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 234 117 48 590
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 209 411 46 978
2.2 Депозитно улеснение 24 705 1 628
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 −16
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 825 −120
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 116 597 777
5.1 Сектор „Държавно управление“ 87 142 1 149
5.2 Други задължения 29 455 −372
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 40 258 −602
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 810 −192
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 990 837
8.1 Депозити, салда и други задължения 6 990 837
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 53 368 0
10 Други задължения 214 494 1 129
11 Сметки за преоценка 301 418 0
12 Капитал и резерви 95 312 0
Общо пасиви 2 038 235 50 082