Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 26. septembru 2014

30. septembra 2014

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 26. septembra 2014 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) zvýšila o 0,1 mld. EUR na 213,7 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
25. septembra 2014 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 20 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,5 mld. EUR na 367,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 0,3 mld. EUR na 970 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 1,1 mld. EUR na 87,1 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 46,4 mld. EUR na 495,5 mld. EUR. V stredu 24. septembra 2014 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 105,7 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 90,3 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň. V ten istý deň bola vyrovnaná aj cielená dlhodobejšia refinančná operácia vo výške 82,6 mld. EUR so splatnosťou 1 463 dní.

V priebehu sledovaného týždňa bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 10,4 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 11 mld. EUR, zatiaľ čo z predchádzajúcich dlhodobejších refinančných operácií bolo predčasne splatených 19,9 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) zostal v podstate nezmenený na úrovni 0,3 mld. EUR, zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 24,7 mld. EUR (v porovnaní s 23,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) zostal nezmenený na úrovni 194,5 mld. EUR. V týždni končiacom sa 26. septembra 2014 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 148,7 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 32,2 mld. EUR a 13,6 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 47 mld. EUR na 209,4 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 334 434 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 248 444 1 176
2.1 Pohľadávky voči MMF 81 205 68
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 167 239 1 108
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 26 450 −407
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 485 615
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 20 485 615
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 520 227 47 964
5.1 Hlavné refinančné operácie 90 307 −15 382
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 429 593 63 289
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 326 56
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 1 1
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 66 297 2 972
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 561 848 453
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 194 513 −24
7.2 Ostatné cenné papiere 367 335 477
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 709 0
9 Ostatné aktíva 233 340 −2 691
Aktíva spolu 2 038 235 50 082
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 970 045 −337
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 234 117 48 590
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 209 411 46 978
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 24 705 1 628
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 1 −16
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 825 −120
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 116 597 777
5.1 Verejná správa 87 142 1 149
5.2 Ostatné záväzky 29 455 −372
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 40 258 −602
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 810 −192
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 990 837
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 990 837
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 53 368 0
10 Ostatné pasíva 214 494 1 129
11 Účty precenenia 301 418 0
12 Základné imanie a rezervy 95 312 0
Pasíva spolu 2 038 235 50 082

Kontakt pre médiá