Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 26ης Σεπτεμβρίου 2014

30 Σεπτεμβρίου 2014

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 26 Σεπτεμβρίου 2014 ο χρυσός και οι απαιτήσεις σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) δεν σημείωσαν καμία μεταβολή.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 0,1 δισεκ. ευρώ σε 213,7 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου, καθώς και λόγω πράξεων παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ (βλ. παρακάτω).

Πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ

Ημερομηνία αξίας Είδος πράξης Ποσό κατά τη λήξη Νέο ποσό
25 Σεπτεμβρίου 2014 Αντιστρεπτέα πράξη παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, διάρκειας 7 ημερών 20 εκατ. δολάρια ΗΠΑ -

Οι πράξεις παροχής ρευστότητας διενεργήθηκαν από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της πάγιας συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 0,5 δισεκ. ευρώ σε 367,3 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 0,3 δισεκ. ευρώ σε 970 δισεκ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 1,1 δισεκ. ευρώ σε 87,1 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 46,4 δισεκ. ευρώ σε 495,5 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 105,7 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 90,3 δισεκ. ευρώ, διάρκειας μίας εβδομάδας. Την ίδια ημέρα, διακανονίστηκε μια στοχευμένη πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ) ύψους 82,6 δισεκ. ευρώ, διάρκειας 1.463 ημερών.

Στη διάρκεια της εβδομάδας, έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 10,4 δισεκ. ευρώ και διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 11 δισεκ. ευρώ, ενώ αποπληρώθηκε πριν από τη λήξη ποσό 19,9 δισεκ. ευρώ στο πλαίσιο πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη στα 0,3 δισεκ. ευρώ, ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 24,7 δισεκ. ευρώ (έναντι 23,1 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα παρέμειναν αμετάβλητοι σε 194,5 δισεκ. ευρώ. Έτσι, κατά την εβδομάδα που έληξε στις 26 Σεπτεμβρίου 2014 η αξία των συνολικών αγορών στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων ήταν 148,7 δισεκ. ευρώ, ενώ η συνολική αξία των χαρτοφυλακίων του πρώτου και του δεύτερου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών ήταν 32,2 δισεκ. ευρώ και 13,6 δισεκ. ευρώ αντίστοιχα. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται και στα τρία χαρτοφυλάκια ταξινομούνται ως διακρατούμενοι μέχρι τη λήξη τους.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 47 δισεκ. ευρώ σε 209,4 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 334.434 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 248.444 1.176
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 81.205 68
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 167.239 1.108
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 26.450 −407
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 20.485 615
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 20.485 615
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 520.227 47.964
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 90.307 −15.382
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 429.593 63.289
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 326 56
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 1 1
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 66.297 2.972
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 561.848 453
7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 194.513 −24
7.2 Λοιποί τίτλοι 367.335 477
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 26.709 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 233.340 −2.691
Σύνολο ενεργητικού 2.038.235 50.082
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 970.045 −337
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 234.117 48.590
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 209.411 46.978
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 24.705 1.628
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 1 −16
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 4.825 −120
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 116.597 777
5.1 Γενική κυβέρνηση 87.142 1.149
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 29.455 −372
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 40.258 −602
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 810 −192
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 6.990 837
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 6.990 837
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 53.368 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 214.494 1.129
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 301.418 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 95.312 0
Σύνολο παθητικού 2.038.235 50.082