Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 26 września 2014 r.

30 września 2014

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 26 września 2014 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) zwiększyła się o 0,1 mld EUR do poziomu 213,7 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w USD (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
25 września 2014 r. 7‑dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 20 mln USD brak

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,5 mld EUR do poziomu 367,3 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,3 mld EUR do poziomu 970 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zwiększyły się o 1,1 mld EUR do poziomu 87,1 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 46,4 mld EUR do poziomu 495,5 mld EUR. W środę 24 września 2014 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 105,7 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 90,3 mld EUR. Tego samego dnia nastąpiło rozliczenie ukierunkowanej dłuższej operacji refinansującej w kwocie 82,6 mld EUR, z terminem zapadalności 1463 dni.

W tygodniu sprawozdawczym przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 10,4 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 11 mld EUR, zaś z kwoty przyznanej w dłuższych operacjach refinansujących spłacono przed terminem zapadalności 19,9 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) pozostało na praktycznie niezmienionym poziomie 0,3 mld EUR, zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 24,7 mld EUR (wobec 23,1 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) pozostały na niezmienionym poziomie 194,5 mld EUR. W związku z tym w tygodniu zakończonym 26 września 2014 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 148,7 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 32,2 mld EUR i 13,6 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 47 mld EUR do poziomu 209,4 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 334.434 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 248.444 1.176
2.1 Należności od MFW 81.205 68
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 167.239 1.108
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 26.450 −407
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 20.485 615
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 20.485 615
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 520.227 47.964
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 90.307 −15.382
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 429.593 63.289
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 326 56
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 1
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 66.297 2.972
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 561.848 453
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 194.513 −24
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 367.335 477
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.709 0
9 Pozostałe aktywa 233.340 −2.691
Aktywa razem 2.038.235 50.082
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 970.045 −337
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 234.117 48.590
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 209.411 46.978
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 24.705 1.628
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 −16
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.825 −120
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 116.597 777
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 87.142 1.149
5.2 Pozostałe zobowiązania 29.455 −372
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 40.258 −602
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 810 −192
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.990 837
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.990 837
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 53.368 0
10 Pozostałe pasywa 214.494 1.129
11 Różnice z wyceny 301.418 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 95.312 0
Pasywa razem 2.038.235 50.082