Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 26. september 2014

30. september 2014

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

26. septembril 2014 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,1 miljardi euro võrra 213,7 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
25. september 2014 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 20 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,5 miljardi euro võrra 367,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 0,3 miljardi euro võrra 970 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 1,1 miljardi euro võrra 87,1 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 46,4 miljardi euro võrra 495,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 24. septembril 2014 möödus 105,7 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus ühenädalase tähtajaga operatsioon väärtusega 90,3 miljardit eurot. Samal päeval teostati veel üks 82,6 miljardi euro suurune pikemaajaline refinantseerimisoperatsioon tähtajaga 1463 päeva.

Nädala jooksul möödus 10,4 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 11 miljardit eurot. Pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega jaotatud likviidsusest maksti enne tähtaja möödumist tagasi 19,9 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati jätkuvalt 0,3 miljardi euro ulatuses ja hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 24,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 23,1 miljardiga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht püsis muutumatuna 194,5 miljardi euro tasemel. Selle tulemusel ulatus 26. septembril 2014 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 148,7 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 32,2 miljardi ja 13,6 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 47 miljardi euro võrra 209,4 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 334 434 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 248 444 1 176
2.1 Nõuded RVFle 81 205 68
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 167 239 1 108
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 26 450 −407
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 20 485 615
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 485 615
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 520 227 47 964
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 90 307 −15 382
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 429 593 63 289
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 326 56
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 1 1
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 66 297 2 972
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 561 848 453
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 194 513 −24
7.2 Muud väärtpaberid 367 335 477
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 709 0
9 Muud varad 233 340 −2 691
Varad kokku 2 038 235 50 082
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 970 045 −337
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 234 117 48 590
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 209 411 46 978
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 24 705 1 628
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 −16
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 825 −120
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 116 597 777
5.1 Valitsussektor 87 142 1 149
5.2 Muud kohustused 29 455 −372
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 40 258 −602
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 810 −192
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 990 837
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 990 837
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 53 368 0
10 Muud kohustused 214 494 1 129
11 Ümberhindluskontod 301 418 0
12 Kapital ja reservid 95 312 0
Kohustused kokku 2 038 235 50 082

Kontaktandmed