SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 26. september 2014

30. september 2014

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 26. september 2014, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,1 mia. euro til 213,7 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
25. september 2014 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 20 mio. -

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,5 mia. euro til 367,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,3 mia. euro til 970 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 1,1 mia. euro til 87,1 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 46,4 mia. euro til 495,5 mia. euro. Onsdag den 24. september 2014 udløb en primær markedsoperation på 105,7 mia. euro, og en ny på 90,3 mia. euro med en løbetid på en uge blev afviklet. Samme dag afvikledes en målrettet langfristet markedsoperation (TLTRO) på 82,6 mia. euro med en løbetid på 1.463 dage.

I løbet af ugen udløb en langfristet markedsoperation på 10,4 mia. euro, og en ny på 11 mia. euro blev afviklet, mens langfristede markedsoperationer på 19,9 mia. euro blev tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var stort set uændret på 0,3 mia. euro. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 24,7 mia. euro (mod 23,1 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) forblev uændret på 194,5 mia. euro. I ugen, der sluttede den 26. september 2014, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 148,7 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 32,2 mia. euro og 13,6 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 47 mia. euro til 209,4 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 334.434 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 248.444 1.176
2.1 Tilgodehavender hos IMF 81.205 68
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 167.239 1.108
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 26.450 −407
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 20.485 615
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 20.485 615
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 520.227 47.964
5.1 Primære markedsoperationer 90.307 −15.382
5.2 Langfristede markedsoperationer 429.593 63.289
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 326 56
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 1 1
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 66.297 2.972
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 561.848 453
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 194.513 −24
7.2 Andre værdipapirer 367.335 477
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.709 0
9 Andre aktiver 233.340 −2.691
Aktiver i alt 2.038.235 50.082
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 970.045 −337
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 234.117 48.590
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 209.411 46.978
2.2 Indlånsfacilitet 24.705 1.628
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 1 −16
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.825 −120
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 116.597 777
5.1 Offentlig forvaltning og service 87.142 1.149
5.2 Andre forpligtelser 29.455 −372
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 40.258 −602
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 810 −192
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 6.990 837
8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.990 837
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 53.368 0
10 Andre forpligtelser 214.494 1.129
11 Revalueringskonti 301.418 0
12 Kapital og reserver 95.312 0
Passiver i alt 2.038.235 50.082