Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 26 september 2014

30 september 2014

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 26 september 2014 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,1 miljard naar EUR 213,7 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
25 september 2014 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 20 miljoen geen

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,5 miljard naar EUR 367,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,3 miljard naar EUR 970 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 1,1 miljard naar EUR 87,1 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 46,4 miljard naar EUR 495,5 miljard. Op woensdag 24 september 2014 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 105,7 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 90,3 miljard, met een looptijd van één week, verrekend. Op dezelfde dag werd een gerichte langerlopende herfinancieringstransactie (TLTRO) van EUR 82,6 miljard, met een looptijd van 1.463 dagen, verrekend.

Tijdens de week verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 10,4 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 11 miljard verrekend, terwijl van langerlopende herfinancieringstransacties EUR 19,9 miljard werd terugbetaald vóór de vervaldatum.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bleef vrijwel onveranderd op EUR 0,3 miljard, terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 24,7 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 23,1 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) bleven onveranderd op EUR 194,5 miljard. In de week die eindigde op 26 september 2014 bedroeg de waarde van de geaccumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve EUR 148,7 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma voor gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 32,2 miljard en EUR 13,6 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 47 miljard naar EUR 209,4 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 334.434 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 248.444 1.176
2.1 Vorderingen op het IMF 81.205 68
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 167.239 1.108
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 26.450 −407
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.485 615
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 20.485 615
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 520.227 47.964
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 90.307 −15.382
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 429.593 63.289
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 326 56
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 1 1
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 66.297 2.972
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 561.848 453
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 194.513 −24
7.2 Overige waardepapieren 367.335 477
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.709 0
9 Overige activa 233.340 −2.691
Totaal activa 2.038.235 50.082
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 970.045 −337
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 234.117 48.590
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 209.411 46.978
2.2 Depositofaciliteit 24.705 1.628
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1 −16
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.825 −120
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 116.597 777
5.1 Overheid 87.142 1.149
5.2 Overige verplichtingen 29.455 −372
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 40.258 −602
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 810 −192
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.990 837
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.990 837
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 53.368 0
10 Overige passiva 214.494 1.129
11 Herwaarderingsrekeningen 301.418 0
12 Kapitaal en reserves 95.312 0
Totaal passiva 2.038.235 50.082