Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 26. septembra 2014

30. september 2014

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 26. septembra 2014, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 0,1 milijarde EUR na 213,7 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
25. september 2014 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 20 mio USD 0

Transakcijo za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,5 milijarde EUR na 367,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,3 milijarde EUR na 970 milijard EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 1,1 milijarde EUR na 87,1 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 46,4 milijarde EUR na 495,5 milijarde EUR. V sredo, 24. septembra 2014, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 105,7 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 90,3 milijarde EUR z zapadlostjo en teden. Na isti dan je bila poravnana ciljno usmerjena operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 82,6 milijarde EUR z zapadlostjo 1.463 dni.

V tem tednu je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 10,4 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 11 milijard EUR, medtem ko je bilo 19,9 milijarde EUR iz operacij dolgoročnejšega refinanciranja odplačano pred zapadlostjo.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je ostala skoraj nespremenjena na ravni 0,3 milijarde EUR, medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 24,7 milijarde EUR (v primerjavi s 23,1 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so ostala nespremenjena na ravni 194,5 milijarde EUR. Tako je v tednu, ki se je končal 26. septembra 2014, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 148,7 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 32,2 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 13,6 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 47 milijard EUR na 209,4 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 334.434 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 248.444 1.176
2.1 Terjatve do MDS 81.205 68
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 167.239 1.108
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 26.450 −407
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 20.485 615
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 20.485 615
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 520.227 47.964
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 90.307 −15.382
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 429.593 63.289
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 326 56
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 1 1
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 66.297 2.972
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 561.848 453
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 194.513 −24
7.2 Drugi vrednostni papirji 367.335 477
8 Dolg širše države v EUR 26.709 0
9 Druga sredstva 233.340 −2.691
Skupaj sredstva 2.038.235 50.082
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 970.045 −337
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 234.117 48.590
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 209.411 46.978
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 24.705 1.628
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1 −16
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.825 −120
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 116.597 777
5.1 Širša država 87.142 1.149
5.2 Druge obveznosti 29.455 −372
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 40.258 −602
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 810 −192
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 6.990 837
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 6.990 837
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 53.368 0
10 Druge obveznosti 214.494 1.129
11 Računi prevrednotenja 301.418 0
12 Kapital in rezerve 95.312 0
Skupaj obveznosti 2.038.235 50.082