Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2014. gada 26. septembrī

2014.30.09.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2014. gada 26. septembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā palielinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 213.7 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2014. gada 25. septembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 20 milj. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.5 mljrd. euro (līdz 367.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 970 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 1.1 mljrd. euro (līdz 87.1 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 46.4 mljrd. euro (līdz 495.5 mljrd. euro). Trešdien, 2014. gada 24. septembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai 105.7 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 90.3 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa. Tajā pašā dienā tika noslēgta arī ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperācija 82.6 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 463 dienas.

Šajā nedēļā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 10.4 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 11 mljrd. euro apmērā, savukārt 19.9 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās piešķirtajiem līdzekļiem tika atmaksāti pirms dzēšanas termiņa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski nemainījās (0.3 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 24.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 23.1 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms nemainījās (194.5 mljrd. euro). Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2014. gada 26. septembrī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 148.7 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 32.2 mljrd. euro un 13.6 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 47 mljrd. euro (līdz 209.4 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 334,434 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 248,444 1,176
2.1 SVF debitoru parādi 81,205 68
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 167,239 1,108
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 26,450 −407
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20,485 615
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 20,485 615
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 520,227 47,964
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 90,307 −15,382
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 429,593 63,289
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 326 56
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 1 1
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 66,297 2,972
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 561,848 453
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 194,513 −24
7.2 Pārējie vērtspapīri 367,335 477
8 Valdības parāds euro 26,709 0
9 Pārējie aktīvi 233,340 −2,691
Kopā aktīvi 2,038,235 50,082
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 970,045 −337
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 234,117 48,590
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 209,411 46,978
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 24,705 1,628
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1 −16
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4,825 −120
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 116,597 777
5.1 Saistības pret valdību 87,142 1,149
5.2 Pārējās saistības 29,455 −372
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 40,258 −602
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 810 −192
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6,990 837
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6,990 837
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 53,368 0
10 Pārējās saistības 214,494 1,129
11 Pārvērtēšanas konti 301,418 0
12 Kapitāls un rezerves 95,312 0
Kopā pasīvi 2,038,235 50,082