Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 26 september 2014

30 september 2014

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 26 september 2014 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 213,7 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
25 september 2014 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 20 miljoner USD inget

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,5 miljarder EUR till 367,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,3 miljarder EUR till 970 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 1,1 miljarder EUR till 87,1 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 46,4 miljarder EUR till 495,5 miljarder EUR. Onsdagen den 24 september 2014 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 105,7 miljarder EUR och ersattes med en ny på 90,3 miljarder EUR med en löptid på en vecka. Samma dag avvecklades en riktad långfristig refinansieringstransaktion (TLTRO) på 82,6 miljarder EUR, med en löptid på 1 463 dagar.

Under veckan förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 10,4 miljarder EUR och ersattes med en ny på 11 miljarder EUR medan långfristiga refinansieringstransaktioner på 19,9 miljarder EUR återbetalades före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan oförändrat på 0,3 miljarder EUR medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 24,7 miljarder EUR (jämfört med 23,1 miljarder föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) var oförändrat på 194,5 miljarder EUR. Under den vecka som slutade den 26 september 2014 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 148,7 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 32,2 miljarder EUR respektive 13,6 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 47 miljarder EUR till 209,4 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 334.434 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 248.444 1.176
2.1 Fordringar på IMF 81.205 68
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 167.239 1.108
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 26.450 −407
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 20.485 615
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 20.485 615
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 520.227 47.964
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 90.307 −15.382
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 429.593 63.289
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 326 56
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 1 1
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 66.297 2.972
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 561.848 453
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 194.513 −24
7.2 Andra värdepapper 367.335 477
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.709 0
9 Övriga tillgångar 233.340 −2.691
Summa tillgångar 2.038.235 50.082
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 970.045 −337
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 234.117 48.590
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 209.411 46.978
2.2 Inlåningsfacilitet 24.705 1.628
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1 −16
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.825 −120
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 116.597 777
5.1 Offentliga sektorn 87.142 1.149
5.2 Övriga skulder 29.455 −372
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 40.258 −602
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 810 −192
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.990 837
8.1 Inlåning och övriga skulder 6.990 837
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 53.368 0
10 Övriga skulder 214.494 1.129
11 Värderegleringskonton 301.418 0
12 Eget kapital 95.312 0
Summa skulder 2.038.235 50.082

Kontakt för media