Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 4 април 2014 г.

9 април 2014 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Нарастването с 23,4 млрд. евро на показателя злато и вземания в злато (статия 1 от активите) през седмицата, която приключва на 4 април 2014 г., отразява корекциите вследствие на извършените тримесечни преоценки.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се увеличава с 1 млрд. евро до 208,9 млрд. евро. Промяната се дължи на ефекта от извършената тримесечна преоценка на активите и пасивите, както и на транзакциите с клиенти и портфейлни транзакции, осъществени от централни банки от Евросистемата през отчетния период.

През изминалата седмица Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с постоянното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 1,5 млрд. евро до 363,5 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 3,8 млрд. евро до 942,5 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 20 млрд. евро до 69,9 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 10,9 млрд. евро до 426,1 млрд. евро. На 2 април 2014 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 121,3 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 110,6 млрд. евро, с едноседмичен матуритет. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 175,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в същия размер.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,2 млрд. евро (при 1,4 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 25,7 млрд. евро (при 28,3 млрд. евро през предходната седмица).

През седмицата 1,6 млрд. евро от операции по дългосрочно рефинансиране са изплатени преди падеж. Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 3,5 млрд. евро до 224,9 млрд. евро. Това намаление се дължи на изплащането на ценни книжа, придобити по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации, както и по програмата за пазарите на ценни книжа. Така през седмицата, която приключва на 4 април 2014 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 172,5 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 37,9 млрд. евро и 14,6 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 2 млрд. евро до 181,1 млрд. евро.

Преоценка на активите и пасивите на Евросистемата към края на тримесечието

В съответствие с хармонизираните счетоводни правила на Евросистемата златото, валутата, наличностите от ценни книжа и финансовите инструменти на Евросистемата подлежат на преоценка по пазарни курсове и цени към края на всяко тримесечие. Нетният резултат от преоценката върху всеки показател от баланса към 31 март 2014 г. е представен в допълнителна колона „ Разлика спрямо предходната седмица в резултат на корекции в края на тримесечието“. Цената на златото и основните обменни курсове, използвани за преоценката, са следните:

Злато – 938,4970 евро за унция чисто злато

Щатски долар – 1,3788 за 1 евро

Японска йена – 142,42 за 1 евро

Специални права на тираж – 1,1207 евро за СПТ

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Злато и вземания в злато 326 548 0 23 414
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 244 412 −1 130 994
2.1 Вземания от МВФ 80 939 72 176
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 163 473 −1 202 818
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 23 077 −62 2
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 17 350 −378 −14
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 350 −378 −14
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 627 351 −13 415 0
5.1 Основни операции по рефинансиране 110 643 −10 662 0
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 516 485 −1 558 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 222 −1 195 0
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 66 537 549 0
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 588 373 −4 348 2 369
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 224 909 −3 947 482
7.2 Други ценни книжа 363 464 −401 1 887
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 28 219 0 −18
9 Други активи 239 121 −381 1 301
Общо активи 2 160 987 −19 164 28 048
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Банкноти в обращение 942 533 3 805 0
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 382 370 −548 0
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 181 145 1 983 0
2.2 Депозитно улеснение 25 723 −2 533 0
2.3 Срочни депозити 175 500 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 1 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 10 309 810 0
4 Издадени дългови сертификати 0 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 95 093 −22 039 0
5.1 Сектор „Държавно управление“ 69 924 −19 986 0
5.2 Други задължения 25 170 −2 053 0
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 84 129 2 521 1
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 144 −275 11
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 635 −1 034 −47
8.1 Депозити, салда и други задължения 4 635 −1 034 −47
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 52 830 0 112
10 Други задължения 206 053 −2 451 1 696
11 Сметки за преоценка 288 913 0 26 036
12 Капитал и резерви 92 978 47 239
Общо пасиви 2 160 987 −19 164 28 048

Данни за контакт за медиите