Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému ke 4. dubnu 2014

9. dubna 2014

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 4. dubna 2014 odpovídalo zvýšení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 23,4 mld. EUR čtvrtletnímu přecenění.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 1 mld. EUR na 208,9 mld. EUR. K této změně došlo v důsledku vlivů čtvrtletního přecenění aktiv a pasiv a dále v důsledku klientských a portfoliových transakcí, jež ve sledovaném období prováděly centrální banky Eurosystému.

V souvislosti se stálou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem, neprováděl Eurosystém v minulém týdnu žádné transakce na poskytnutí likvidity.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 1,5 mld. EUR na 363,5 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 3,8 mld. EUR na 942,5 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 20 mld. EUR na 69,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 10,9 mld. EUR na 426,1 mld. EUR. Ve středu 2. dubna 2014 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 121,3 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 110,6 mld. EUR se splatností jeden týden. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 175,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR (oproti 1,4 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo přijato 25,7 mld. EUR (oproti 28,3 mld. EUR během předchozího týdne).

Během sledovaného týdne bylo z dlouhodobějších refinančních operací splaceno před lhůtou splatnosti 1,6 mld. EUR.

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) poklesl o 3,5 mld. EUR na 224,9 mld. EUR. Tento pokles byl důsledkem splacení cenných papírů nabytých v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů, jakož i v rámci programu pro trhy s cennými papíry. V týdnu končícím 4. dubna 2014 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 172,5 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 37,9 mld. EUR, resp. 14,6 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 2 mld. EUR na 181,1 mld. EUR.

Přecenění aktiv a pasiv Eurosystému na konci čtvrtletí

Zlato, devizové prostředky, cenné papíry a finanční nástroje Eurosystému jsou v souladu s harmonizovanými účetními pravidly Eurosystému přeceňovány podle tržních kurzů a cen platných ke konci každého čtvrtletí. Čistý vliv přecenění na každou položku rozvahy k 31. březnu 2014 je uveden v přidaném sloupečku „ Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě úprav na konci čtvrtletí“. Při přecenění zůstatků byla použita následující cena zlata a tyto hlavní směnné kurzy:

Zlato: 938,4970 EUR za unci ryzího zlata

USD: 1,3788 USD/EUR

JPY: 142,42 JPY/EUR

Zvláštní práva čerpání: 1,1207 EUR/ZPČ

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 326 548 0 23 414
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 244 412 −1 130 994
2.1 Pohledávky za MMF 80 939 72 176
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 163 473 −1 202 818
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 23 077 −62 2
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 350 −378 −14
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 350 −378 −14
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 627 351 −13 415 0
5.1 Hlavní refinanční operace 110 643 −10 662 0
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 516 485 −1 558 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 222 −1 195 0
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 66 537 549 0
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 588 373 −4 348 2 369
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 224 909 −3 947 482
7.2 Ostatní cenné papíry 363 464 −401 1 887
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 28 219 0 −18
9 Ostatní aktiva 239 121 −381 1 301
Aktiva celkem 2 160 987 −19 164 28 048
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Bankovky v oběhu 942 533 3 805 0
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 382 370 −548 0
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 181 145 1 983 0
2.2 Vkladová facilita 25 723 −2 533 0
2.3 Termínované vklady 175 500 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 1 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 10 309 810 0
4 Emitované dluhopisy 0 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 95 093 −22 039 0
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 69 924 −19 986 0
5.2 Ostatní závazky 25 170 −2 053 0
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 84 129 2 521 1
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 144 −275 11
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 4 635 −1 034 −47
8.1 Vklady a ostatní závazky 4 635 −1 034 −47
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 52 830 0 112
10 Ostatní pasiva 206 053 −2 451 1 696
11 Účty přecenění 288 913 0 26 036
12 Kapitál a rezervní fondy 92 978 47 239
Pasiva celkem 2 160 987 −19 164 28 048

Kontakty pro média