Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 4. aprílu 2014

9. apríla 2014

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 4. apríla 2014 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) v dôsledku štvrťročného precenenia zvýšil o 23,4 mld. EUR.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku štvrťročného precenenia aktív a pasív a zároveň v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií centrálnych bánk Eurosystému uskutočnených počas sledovaného obdobia zvýšila o 1 mld. EUR na 208,9 mld. EUR.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 1,5 mld. EUR na 363,5 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 3,8 mld. EUR na 942,5 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 20 mld. EUR na 69,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 10,9 mld. EUR na 426,1 mld. EUR. V stredu 2. apríla 2014 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 121,3 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 110,6 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 175,5 mld. EUR a boli prijaté nové v rovnakej výške so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,2 mld. EUR (v porovnaní s 1,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 25,7 mld. EUR (v porovnaní s 28,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

V priebehu sledovaného týždňa boli predčasne splatené dlhodobejšie refinančné operácie v hodnote 1,6 mld. EUR.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa znížil o 3,5 mld. EUR na 224,9 mld. EUR v dôsledku splatenia cenných papierov nadobudnutých v rámci prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov a programu pre trhy s cennými papiermi. V týždni končiacom sa 4. apríla 2014 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 172,5 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 37,9 mld. EUR a 14,6 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 2 mld. EUR na 181,1 mld. EUR.

Štvrťročné precenenie aktív a pasív Eurosystému

V súlade s harmonizovanými účtovnými pravidlami Eurosystému sa stav zlata, devíz, cenných papierov a finančných nástrojov v držbe Eurosystému na konci každého štvrťroka preceňuje podľa aktuálnych trhových kurzov a cien. Čistý vplyv precenenia na jednotlivé súvahové položky k 31. marcu 2014 je uvedený v pridanom stĺpci „Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku štvrťročných precenení“. Pri precenení zostatkov bola použitá nasledujúca cena zlata a tieto výmenné kurzy:

Zlato: 938,4970 EUR za uncu rýdzeho zlata

1,3788 USD/EUR

142,42 JPY/EUR

Zvláštne práva čerpania: 1,1207 EUR/SDR

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
i) ii)
1 Zlato a pohľadávky v zlate 326 548 0 23 414
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 244 412 −1 130 994
2.1 Pohľadávky voči MMF 80 939 72 176
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 163 473 −1 202 818
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 23 077 −62 2
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 350 −378 −14
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 17 350 −378 −14
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 627 351 −13 415 0
5.1 Hlavné refinančné operácie 110 643 −10 662 0
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 516 485 −1 558 0
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 222 −1 195 0
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 66 537 549 0
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 588 373 −4 348 2 369
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 224 909 −3 947 482
7.2 Ostatné cenné papiere 363 464 −401 1 887
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 28 219 0 −18
9 Ostatné aktíva 239 121 −381 1 301
Aktíva spolu 2 160 987 −19 164 28 048
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
i) ii)
1 Bankovky v obehu 942 533 3 805 0
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 382 370 −548 0
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 181 145 1 983 0
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 25 723 −2 533 0
2.3 Termínované vklady 175 500 0 0
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 1 1 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 10 309 810 0
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 95 093 −22 039 0
5.1 Verejná správa 69 924 −19 986 0
5.2 Ostatné záväzky 25 170 −2 053 0
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 84 129 2 521 1
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 144 −275 11
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 4 635 −1 034 −47
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 4 635 −1 034 −47
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 52 830 0 112
10 Ostatné pasíva 206 053 −2 451 1 696
11 Účty precenenia 288 913 0 26 036
12 Základné imanie a rezervy 92 978 47 239
Pasíva spolu 2 160 987 −19 164 28 048

Kontakt pre médiá