Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 4. aprila 2014

9. april 2014

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 4. aprila 2014, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 23,4 milijarde EUR, kar je posledica četrtletnih prevrednotovalnih prilagoditev.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 1 milijardo EUR na 208,9 milijarde EUR. Sprememba je nastala zaradi četrtletnega prevrednotenja sredstev in obveznosti ter zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij, ki so jih v obravnavanem obdobju izvedle centralne banke Eurosistema.

Eurosistem ni v minulem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija), ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 1,5 milijarde EUR na 363,5 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 3,8 milijarde EUR na 942,5 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 20 milijard EUR na 69,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 10,9 milijarde EUR na 426,1 milijarde EUR. V sredo, 2. aprila 2014, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 121,3 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 110,6 milijarde EUR z zapadlostjo en teden. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 175,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge v enakem znesku z zapadlostjo en teden.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,2 milijarde EUR (v primerjavi z 1,4 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 25,7 milijarde EUR (v primerjavi z 28,3 milijarde EUR prejšnji teden).

V tem tednu so bila pred zapadlostjo odplačana sredstva, prejeta v operacijah dolgoročnejšega refinanciranja, v višini 1,6 milijarde EUR.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 3,5 milijarde EUR na 224,9 milijarde EUR. Zmanjšanje je bilo posledica zapadlosti vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru prvega in drugega programa nakupa kritih obveznic ter v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev. Tako je v tednu, ki se je končal 4. aprila 2014, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 172,5 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 37,9 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 14,6 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 2 milijardi EUR na 181,1 milijarde EUR.

Prevrednotenje sredstev in obveznosti Eurosistema ob koncu četrtletja

V skladu s harmoniziranimi računovodskimi pravili Eurosistema se zlato, tuje valute, imetja vrednostnih papirjev in finančni instrumenti Eurosistema prevrednotijo po tržnih tečajih in cenah ob koncu vsakega četrtletja. Neto učinek prevrednotenja na vsako bilančno postavko na dan 31. marca 2014 je prikazan v dodatnem stolpcu »Spremembe od prejšnjega tedna zaradi prilagoditev ob koncu četrtletja«. Cena zlata in najpomembnejši devizni tečaji, ki so se uporabili pri prevrednotenju stanj, so naslednji:

zlato: 938,4970 EUR za unčo

USD: 1,3788 za EUR

JPY: 142,42 za EUR

posebne pravice črpanja (SDR): 1,1207 EUR za SDR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Zlato in terjatve v zlatu 326.548 0 23.414
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 244.412 −1.130 994
2.1 Terjatve do MDS 80.939 72 176
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 163.473 −1.202 818
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 23.077 −62 2
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 17.350 −378 −14
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.350 −378 −14
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 627.351 −13.415 0
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 110.643 −10.662 0
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 516.485 −1.558 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 222 −1.195 0
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 66.537 549 0
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 588.373 −4.348 2.369
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 224.909 −3.947 482
7.2 Drugi vrednostni papirji 363.464 −401 1.887
8 Dolg širše države v EUR 28.219 0 −18
9 Druga sredstva 239.121 −381 1.301
Skupaj sredstva 2.160.987 −19.164 28.048
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Bankovci v obtoku 942.533 3.805 0
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 382.370 −548 0
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 181.145 1.983 0
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 25.723 −2.533 0
2.3 Vezane vloge 175.500 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1 1 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 10.309 810 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 95.093 −22.039 0
5.1 Širša država 69.924 −19.986 0
5.2 Druge obveznosti 25.170 −2.053 0
6 Obveznosti do nerezidentov euro-območja v EUR 84.129 2.521 1
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.144 −275 11
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 4.635 −1.034 −47
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 4.635 −1.034 −47
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 52.830 0 112
10 Druge obveznosti 206.053 −2.451 1.696
11 Računi prevrednotenja 288.913 0 26.036
12 Kapital in rezerve 92.978 47 239
Skupaj obveznosti 2.160.987 −19.164 28.048
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije