Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 4. travnja 2014.

9. travnja 2014.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 4. travnja 2014. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1 imovine) povećalo se za 23,4 milijarde EUR zbog tromjesečnoga vrijednosnog usklađivanja.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2 i 3 imovine umanjene za stavke 7, 8 i 9 obveza) povećalo se za 1 milijardu EUR na 208,9 milijarda EUR. Ta promjena posljedica je tromjesečne revalorizacije imovine i obveza te transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija središnjih banaka Eurosustava u promatranom razdoblju

U prethodnom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi sa stalnim dogovorom o valutnoj razmjeni (zamjenska linija) između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2 imovine) povećala su se za 1,5 milijarda EUR na 363,5 milijarda EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1 obveza) povećala se za 3,8 milijarda EUR na 942,5 milijarda EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1 obveza) smanjile su se za 20 milijarda EUR na 69,9 milijarda EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5 imovine umanjena za stavke 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 i 4 obveza) smanjili su se za 10,9 milijarda EUR na 426,1 milijardu EUR. U srijedu, 2. travnja 2014. dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 121,3 milijarde EUR, a namirena je nova u visini 110,6 milijarda EUR s rokom dospijeća tjedan dana. Istog dana dospjeli su oročeni depoziti u iznosu 175,5 milijarda EUR, a prikupljeni su novi depoziti jednakog iznosa s rokom dospijeća tjedan dana.

Uporaba mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5 imovine) iznosila je 0,2 milijarde EUR (u odnosu na 1,4 milijarde EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba mogućnosti depozita (stavka 2.2 obveza) iznosila 25,7 milijarda EUR (u odnosu na 28,3 milijarde EUR prethodnog tjedna).

Tijekom tjedna otplaćeno je prije dospijeća 1,6 milijarda EUR u okviru operacija dugoročnijeg refinanciranja.

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1 imovine) smanjila su se za 3,5 milijarda EUR na 224,9 milijarda EUR. Do smanjenja je došlo zbog otkupa vrijednosnih papira kupljenih u okviru prvog i drugog programa kupnje pokrivenih obveznica te Programa za tržišta vrijednosnih papira. Stoga je u tjednu koji je završio 4. travnja 2014. vrijednost akumulirane kupnje u okviru Programa za tržišta vrijednosnih papira iznosila 172,5 milijarda EUR, dok su vrijednosti portfelja koji se drže u okviru prvog i drugoga programa kupnje pokrivenih obveznica iznosile ukupno 37,9 milijarda EUR odnosno 14,6 milijarda EUR. Sva se tri portfelja vode kao ulaganja koja se drže do dospijeća.

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1 obveza) povećalo za 2 milijarde EUR na 181,1 milijardu EUR.

Revalorizacija imovine i obveza Eurosustava na kraju tromjesečja

U skladu s harmoniziranim računovodstvenim pravilima Eurosustava, revalorizacija zlata, strane valute, vrijednosnih papira, kao i financijskih instrumenata Eurosustava provodi se na kraju svakog tromjesečja po tržišnim tečajevima i cijenama. Neto učinak revalorizacije svake bilančne stavke na dan 31. ožujka 2014. prikazan je u dodatnom stupcu » Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog usklađivanja na kraju tromjesečja«. Cijena zlata i glavni tečajevi korišteni za revalorizaciju stanja su sljedeći:

zlato: 938,4970 EUR za uncu

USD: 1,3788 za EUR

JPY: 142,42 za EUR

posebna prava vučenja (SDR): 1,1207 EUR za SDR

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
i) ii)
1 Zlato i potraživanja u zlatu 326 548 0 23 414
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 244 412 −1 130 994
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 80 939 72 176
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 163 473 −1 202 818
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 23 077 −62 2
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 17 350 −378 −14
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 17 350 −378 −14
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 627 351 −13 415 0
5.1 Glavne operacije refinanciranja 110 643 −10 662 0
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 516 485 −1 558 0
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 222 −1 195 0
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 66 537 549 0
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 588 373 −4 348 2 369
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 224 909 −3 947 482
7.2 Ostali vrijednosni papiri 363 464 −401 1 887
8 Dug opće države nominiran u eurima 28 219 0 −18
9 Ostala imovina 239 121 −381 1 301
Ukupno imovina 2 160 987 −19 164 28 048
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
i) ii)
1 Novčanice u optjecaju 942 533 3 805 0
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 382 370 −548 0
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 181 145 1 983 0
2.2 Novčani depoziti 25 723 −2 533 0
2.3 Oročeni depoziti 175 500 0 0
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 1 1 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 10 309 810 0
4 Izdani dužnički certifikati 0 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 95 093 −22 039 0
5.1 Opća država 69 924 −19 986 0
5.2 Ostale obveze 25 170 −2 053 0
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 84 129 2 521 1
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 1 144 −275 11
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 4 635 −1 034 −47
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 4 635 −1 034 −47
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 52 830 0 112
10 Ostale obveze 206 053 −2 451 1 696
11 Računi revalorizacije 288 913 0 26 036
12 Kapital i pričuve 92 978 47 239
Ukupno obveze 2 160 987 −19 164 28 048

Kontaktni podatci za medije