Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 4 april 2014

9 april 2014

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 4 april 2014 motsvarade ökningen på 23,4 miljarder EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) kvartalsomvärderingar.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 1 miljard EUR till 208,9 miljarder EUR. Ändringen berodde på effekterna av kvartalsomvärderingen av tillgångar och skulder och på kund- och portföljtransaktioner som genomförts av Eurosystemets centralbanker under perioden.

Under förra veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner i samband med det fasta ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 1,5 miljarder EUR till 363,5 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 3,8 miljarder EUR till 942,5 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 20 miljarder EUR till 69,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 10,9 miljarder EUR till 426,1 miljarder EUR. Onsdagen den 2 april 2014 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 121,3 miljarder EUR och ersattes med en ny på 110,6 miljarder EUR med en löptid på en vecka. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 175,5 miljarder EUR och ny inlåning erhölls på samma belopp och med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,2 miljarder EUR (jämfört med 1,4 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 25,7 miljarder EUR (jämfört med 28,3 miljarder EUR föregående vecka).

Under veckan återbetalades 1,6 miljarder EUR av långfristiga refinansieringstransaktioner före förfallodagen.

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 3,5 miljarder EUR till 224,9 miljarder EUR. Minskningen berodde på inlösen av värdepapper förvärvade inom ramen för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer och programmet för värdepappersmarknaderna. Under den vecka som slutade den 4 april 2014 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 172,5 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 37,9 miljarder EUR respektive 14,6 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 2 miljarder EUR till 181,1 miljarder EUR.

Omvärdering av Eurosystemets tillgångar och skulder vid kvartalsskiftet

I enlighet med Eurosystemets harmoniserade redovisningsprinciper omvärderas Eurosystemets innehav av guld, utländsk valuta, värdepapper och finansiella instrument till marknadskurser och -priser vid slutet av varje kvartal. Omvärderingens nettoeffekt på varje post i balansräkningen per den 31 mars 2014 visas i tilläggskolumnen " Förändring jämfört med föregående vecka till följd av justeringar vid kvartalets slut". Priset på guld och de viktigaste valutakurserna som användes vid omvärderingen av balansposterna var:

Guld: 938,4970 EUR per fine oz.

USD: 1,3788 per EUR

JPY: 142,42 per EUR

Särskilda dragningsrätter: 1,1207 EUR per SDR

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Guld och guldfordringar 326.548 0 23.414
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 244.412 −1.130 994
2.1 Fordringar på IMF 80.939 72 176
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 163.473 −1.202 818
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 23.077 −62 2
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.350 −378 −14
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.350 −378 −14
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 627.351 −13.415 0
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 110.643 −10.662 0
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 516.485 −1.558 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 222 −1.195 0
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 66.537 549 0
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 588.373 −4.348 2.369
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 224.909 −3.947 482
7.2 Andra värdepapper 363.464 −401 1.887
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 28.219 0 −18
9 Övriga tillgångar 239.121 −381 1.301
Summa tillgångar 2.160.987 −19.164 28.048
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Utelöpande sedlar 942.533 3.805 0
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 382.370 −548 0
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 181.145 1.983 0
2.2 Inlåningsfacilitet 25.723 −2.533 0
2.3 Inlåning med fast löptid 175.500 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1 1 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 10.309 810 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 95.093 −22.039 0
5.1 Offentliga sektorn 69.924 −19.986 0
5.2 Övriga skulder 25.170 −2.053 0
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 84.129 2.521 1
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.144 −275 11
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 4.635 −1.034 −47
8.1 Inlåning och övriga skulder 4.635 −1.034 −47
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 52.830 0 112
10 Övriga skulder 206.053 −2.451 1.696
11 Värderegleringskonton 288.913 0 26.036
12 Eget kapital 92.978 47 239
Summa skulder 2.160.987 −19.164 28.048

Kontakt för media