Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 4.4.2014

9.4.2014

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 4.4.2014 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 23,4 miljardilla eurolla neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 1 miljardilla eurolla 208,9 miljardiin euroon. Muutos johtui saamisten ja velkojen neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksista sekä eurojärjestelmän keskuspankkien asiakasmaksuista ja arvopaperikaupoista tarkastelujakson aikana.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 1,5 miljardilla eurolla 363,5 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 3,8 miljardilla eurolla 942,5 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 20 miljardilla eurolla 69,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 10,9 miljardilla eurolla 426,1 miljardiin euroon. Keskiviikkona 2.4.2014 erääntyi 121,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 110,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on yksi viikko. Samana päivänä erääntyi myös 175,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 1,4 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 25,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 28,3 miljardia euroa).

Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä maksettiin viikon aikana takaisin 1,6 miljardia euroa ennen eräpäivää.

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä väheni 3,5 miljardilla eurolla 224,9 miljardiin euroon ensimmäisessä ja toisessa katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa sekä velkapaperiohjelmassa hankittujen arvopaperien erääntymisen vuoksi. Perjantaina 4.4.2014 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 172,5 miljardin euron arvosta. Ensimmäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 37,9 miljardin euron ja toiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 14,6 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 2 miljardilla eurolla 181,1 miljardiin euroon.

Eurojärjestelmän saamisten ja velkojen uudelleenarvostus vuosineljänneksen lopussa

Eurojärjestelmän yhdenmukaistettujen kirjanpitosääntöjen mukaisesti eurojärjestelmän kulta, valuutat, hallussa pidetyt arvopaperit ja rahoitusinstrumentit arvostetaan uudelleen markkinakursseihin ja ‑hintoihin jokaisen vuosineljänneksen lopussa. Tase-erien uudelleenarvostuksesta johtuva nettovaikutus 31.3.2014 esitetään sarakkeen ” Muutos edelliseen viikkoon verrattuna” erillisessä alasarakkeessa ii. Uudelleenarvostuksessa käytetyt keskeiset valuuttakurssit ja kullan hinta olivat:

Kulta: 938,4970 euroa / unssi

Yhdysvaltain dollari / euro: 1,3788

Japanin jeni / euro: 142,42

Erityiset nosto-oikeudet: 1,1207 euroa / erityinen nosto-oikeus

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Kulta ja kultasaamiset 326 548 0 23 414
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 244 412 −1 130 994
2.1 Saamiset IMF:ltä 80 939 72 176
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 163 473 −1 202 818
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 23 077 −62 2
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 350 −378 −14
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 350 −378 −14
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 627 351 −13 415 0
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 110 643 −10 662 0
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 516 485 −1 558 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 222 −1 195 0
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 66 537 549 0
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 588 373 −4 348 2 369
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 224 909 −3 947 482
7.2 Muut arvopaperit 363 464 −401 1 887
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 28 219 0 −18
9 Muut saamiset 239 121 −381 1 301
Vastaavaa yhteensä 2 160 987 −19 164 28 048
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Liikkeessä olevat setelit 942 533 3 805 0
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 382 370 −548 0
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 181 145 1 983 0
2.2 Talletusmahdollisuus 25 723 −2 533 0
2.3 Määräaikaistalletukset 175 500 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 1 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 10 309 810 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 95 093 −22 039 0
5.1 Julkisyhteisöt 69 924 −19 986 0
5.2 Muut 25 170 −2 053 0
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 84 129 2 521 1
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 144 −275 11
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 4 635 −1 034 −47
8.1 Talletukset ja muut velat 4 635 −1 034 −47
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 52 830 0 112
10 Muut velat 206 053 −2 451 1 696
11 Arvonmuutostilit 288 913 0 26 036
12 Pääoma ja rahastot 92 978 47 239
Vastattavaa yhteensä 2 160 987 −19 164 28 048

Yhteyshenkilöt