Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 4 april 2014

9 april 2014

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 4 april 2014 was de stijging van EUR 23,4 miljard in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de driemaandelijkse herwaarderingsaanpassingen.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 1 miljard naar EUR 208,9 miljard. Deze verandering was het gevolg van de effecten van de driemaandelijkse herwaarderingsaanpassingen van activa en passiva, en van door de centrale banken van het Eurosysteem gedurende de verslagperiode verrichte cliënten- en beleggingstransacties.

In de afgelopen week heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System uitgevoerd.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 1,5 miljard naar EUR 363,5 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 3,8 miljard naar EUR 942,5 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 20 miljard naar EUR 69,9 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 10,9 miljard naar EUR 426,1 miljard. Op woensdag 2 april 2014 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 121,3 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 110,6 miljard, met een looptijd van één week, verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 175,5 miljard en werden voor hetzelfde bedrag nieuwe deposito’s, met een looptijd van één week, aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,2 miljard (vergeleken met EUR 1,4 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 25,7 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 28,3 miljard in de voorafgaande week).

Gedurende de week werd van langerlopende herfinancieringstransacties EUR 1,6 miljard terugbetaald vóór de vervaldatum.

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 3,5 miljard naar EUR 224,9 miljard. Deze daling was het gevolg van de aflossing van waardepapieren die waren aangekocht in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties en van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”). In de week die eindigde op 4 april 2014 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten derhalve EUR 172,5 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 37,9 miljard en EUR 14,6 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 2 miljard naar EUR 181,1 miljard.

Kwartaaleindeherwaardering van de activa en passiva van het Eurosysteem

In overeenstemming met de door het Eurosysteem gehanteerde geharmoniseerde regels voor waardering en resultaatbepaling worden het goud, de deviezen, de aangehouden waardepapieren en de financiële instrumenten van het Eurosysteem aan het einde van elk kwartaal geherwaardeerd tegen marktkoersen en -prijzen. Het netto-effect van de herwaardering op elke balanspost per 31 maart 2014 wordt weergegeven in de daartoe toegevoegde kolom „Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge kwartaaleinde-aanpassingen”. De goudprijs en de belangrijkste wisselkoersen gebruikt voor de herwaardering van de saldi waren de volgende:

Goud: EUR 938,4970 per fine ounce

USD: 1,3788 per EUR

JPY: 142,42 per EUR

Bijzondere trekkingsrechten: EUR 1,1207 per SDR.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Goud en goudvorderingen 326.548 0 23.414
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 244.412 −1.130 994
2.1 Vorderingen op het IMF 80.939 72 176
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 163.473 −1.202 818
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.077 −62 2
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.350 −378 −14
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.350 −378 −14
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 627.351 −13.415 0
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 110.643 −10.662 0
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 516.485 −1.558 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 222 −1.195 0
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 66.537 549 0
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 588.373 −4.348 2.369
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 224.909 −3.947 482
7.2 Overige waardepapieren 363.464 −401 1.887
8 Overheidsschuld, luidende in euro 28.219 0 −18
9 Overige activa 239.121 −381 1.301
Totaal activa 2.160.987 −19.164 28.048
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Bankbiljetten in omloop 942.533 3.805 0
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 382.370 −548 0
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 181.145 1.983 0
2.2 Depositofaciliteit 25.723 −2.533 0
2.3 Termijndeposito's 175.500 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1 1 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 10.309 810 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 95.093 −22.039 0
5.1 Overheid 69.924 −19.986 0
5.2 Overige verplichtingen 25.170 −2.053 0
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 84.129 2.521 1
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.144 −275 11
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.635 −1.034 −47
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 4.635 −1.034 −47
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 52.830 0 112
10 Overige passiva 206.053 −2.451 1.696
11 Herwaarderingsrekeningen 288.913 0 26.036
12 Kapitaal en reserves 92.978 47 239
Totaal passiva 2.160.987 −19.164 28.048
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media