Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2014 m. balandžio 4 d.

2014 m. balandžio 9 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2014 m. balandžio 4 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 23,4 mlrd. eurų atlikus ketvirtinį koregavimą dėl perkainojimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1 mlrd. eurų – iki 208,9 mlrd. eurų. Šį pokytį nulėmė ketvirtinis turto ir įsipareigojimų perkainojimas bei per apžvelgiamą laikotarpį Eurosistemos centrinių bankų atliktos operacijos su klientais ir operacijos, susijusios su portfelio valdymu.

Praėjusią savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), vertė padidėjo 1,5 mlrd. eurų – iki 363,5 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,8 mlrd. eurų – iki 942,5 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 20 mlrd. eurų – iki 69,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 10,9 mlrd. eurų – iki 426,1 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2014 m. balandžio 2 d., baigėsi 121,3 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja vienos savaitės trukmės 110,6 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 175,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės vienos savaitės trukmės indėlių.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (palyginti su 1,4 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 25,7 mlrd. eurų (palyginti su 28,3 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Per savaitę anksčiau termino buvo grąžinta ilgesnės trukmės refinansavimo operacijoms paskirstyta 1,6 mlrd. eurų suma.

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 3,5 mlrd. eurų – iki 224,9 mlrd. eurų dėl pagal padengtų obligacijų pirmąją ir antrąją pirkimo programas ir pagal vertybinių popierių rinkų programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo. Dėl to 2014 m. balandžio 4 d. pasibaigusią savaitę pagal vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 172,5 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 37,9 mlrd. eurų ir 14,6 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2 mlrd. eurų – iki 181,1 mlrd. eurų.

Eurosistemos turto ir įsipareigojimų perkainojimas ketvirčio pabaigoje

Remiantis Eurosistemos suderintomis apskaitos taisyklėmis, Eurosistemos auksas, užsienio valiuta, vertybiniai popieriai ir finansinės priemonės perkainojamos kiekvieno ketvirčio pabaigoje rinkos palūkanų normomis ir kainomis. Kaip perkainojimas paveikė kiekvieną balanso straipsnį 2014 m. kovo 31 d. parodyta papildomame stulpelyje „ Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite, dėl koregavimų ketvirčio pabaigoje“. Toliau nurodyta aukso kaina ir likučių perkainojimui naudoti pagrindiniai valiutų kursai:

Auksas: 938,4970 EUR / aukštos prabos aukso uncija

USD: 1,3788 už EUR

JPY: 142,42 už EUR

Specialiosios skolinimosi teisės: 1,1207 EUR / SST

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Auksas ir gautinas auksas 326 548 0 23 414
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 244 412 −1 130 994
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 80 939 72 176
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 163 473 −1 202 818
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 23 077 −62 2
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 350 −378 −14
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 350 −378 −14
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 627 351 −13 415 0
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 110 643 −10 662 0
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 516 485 −1 558 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 222 −1 195 0
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 66 537 549 0
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 588 373 −4 348 2 369
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 224 909 −3 947 482
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 363 464 −401 1 887
8 Valdžios skola eurais 28 219 0 −18
9 Kitas turtas 239 121 −381 1 301
Visas turtas 2 160 987 −19 164 28 048
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Banknotai apyvartoje 942 533 3 805 0
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 382 370 −548 0
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 181 145 1 983 0
2.2 Indėlių galimybė 25 723 −2 533 0
2.3 Terminuotieji indėliai 175 500 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 1 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 10 309 810 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 95 093 −22 039 0
5.1 Valdžiai 69 924 −19 986 0
5.2 Kiti įsipareigojimai 25 170 −2 053 0
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 84 129 2 521 1
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 144 −275 11
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 635 −1 034 −47
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 4 635 −1 034 −47
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 52 830 0 112
10 Kiti įsipareigojimai 206 053 −2 451 1 696
11 Perkainojimo sąskaitos 288 913 0 26 036
12 Kapitalas ir rezervai 92 978 47 239
Visi įsipareigojimai 2 160 987 −19 164 28 048

Kontaktai žiniasklaidai