Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 4. aprill 2014

9. aprill 2014

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

4. aprillil 2014 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 23,4 miljardi euro võrra. Selle tingisid kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 1 miljardi euro võrra 208,9 miljardi euroni. Selle tingisid varade ja kohustuste kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused ning vaatlusalusel ajavahemikul eurosüsteemi keskpankade teostatud kliendi- ja portfellitehingud.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vastastikuse valuutakokkuleppe (vahetustehingute liin) raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 1,5 miljardi euro võrra 363,5 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus kasvas 3,8 miljardi euro võrra 942,5 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 20 miljardi euro võrra 69,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 10,9 miljardi euro võrra 426,1 miljardi euroni. Kolmapäeval, 2. aprillil 2014 möödus 121,3 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus ühenädalase tähtajaga operatsioon väärtusega 110,6 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 175,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 1,4 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 25,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 28,3 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Nädala jooksul maksti enne tähtaja möödumist tagasi 1,6 miljardi euro väärtuses varasid, mis laenati pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega.

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 3,5 miljardi euro võrra 224,9 miljardi euroni seoses tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava ning väärtpaberituruprogrammi raames omandatud väärtpaberite lunastamisega. Selle tulemusel ulatus 4. aprillil 2014 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 172,5 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 37,9 miljardi ja 14,6 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 2 miljardi euro võrra 181,1 miljardi euroni.

Eurosüsteemi varade ja kohustuste kvartalilõpu ümberhindlus

Kooskõlas eurosüsteemi ühtlustatud raamatupidamiseeskirjadega toimub iga kvartali lõpus eurosüsteemi kulla, välisvääringute, väärtpaberite ja finantsinstrumentide ümberhindlus vastavalt turukurssidele ja -hindadele. Ümberhindluse netomõju bilansikirjetele 2014. aasta 31. märtsi seisuga on esitatud eraldi lahtris „Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb kvartalilõpu kohandustest”. Ümberhindlusel kasutatud kullahind ja peamised vahetuskursid olid järgmised:

Kuld: 938,4970 eurot untsi kohta

USD/EUR: 1,3788

EUR/JPY: 142,42

SDRid: 1,1207 EUR/SDR

Varad (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Kuld ja nõuded kullas 326 548 0 23 414
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 244 412 −1 130 994
2.1 Nõuded RVFle 80 939 72 176
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 163 473 −1 202 818
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 23 077 −62 2
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 17 350 −378 −14
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 350 −378 −14
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 627 351 −13 415 0
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 110 643 −10 662 0
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 516 485 −1 558 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 222 −1 195 0
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 66 537 549 0
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 588 373 −4 348 2 369
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 224 909 −3 947 482
7.2 Muud väärtpaberid 363 464 −401 1 887
8 Valitsussektori võlg eurodes 28 219 0 −18
9 Muud varad 239 121 −381 1 301
Varad kokku 2 160 987 −19 164 28 048
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Ringluses olevad pangatähed 942 533 3 805 0
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 382 370 −548 0
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 181 145 1 983 0
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 25 723 −2 533 0
2.3 Tähtajalised hoiused 175 500 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 1 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 10 309 810 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 95 093 −22 039 0
5.1 Valitsussektor 69 924 −19 986 0
5.2 Muud kohustused 25 170 −2 053 0
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 84 129 2 521 1
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 144 −275 11
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 4 635 −1 034 −47
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 4 635 −1 034 −47
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 52 830 0 112
10 Muud kohustused 206 053 −2 451 1 696
11 Ümberhindluskontod 288 913 0 26 036
12 Kapital ja reservid 92 978 47 239
Kohustused kokku 2 160 987 −19 164 28 048

Kontaktandmed