SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 4. april 2014

9. april 2014

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 4. april 2014, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 23,4 mia. euro. Stigningen afspejlede kvartalsvise revalueringer.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) øgedes med 1 mia. euro til 208,9 mia. euro. Ændringen skyldtes virkningen af den kvartalsvise revaluering af aktiver og passiver samt kunde- og porteføljetransaktioner udført af centralbankerne i Eurosystemet i den betragtede periode.

I den foregående uge har Eurosystemet ikke gennemført likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med det stående, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 1,5 mia. euro til 363,5 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 3,8 mia. euro til 942,5 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 20 mia. euro til 69,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 10,9 mia. euro til 426,1 mia. euro. Onsdag den 2. april 2014 udløb en primær markedsoperation på 121,3 mia. euro, og en ny på 110,6 mia. euro blev afviklet med en løbetid på en uge. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 175,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til samme værdi.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro (mod 1,4 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 25,7 mia. euro (mod 28,3 mia. euro i ugen før).

I løbet af ugen blev langfristede markedsoperationer på 1,6 mia. euro tilbagebetalt før udløb.

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 3,5 mia. euro til 224,9 mia. euro. Faldet skyldtes indfrielsen af værdipapirer erhvervet under det første og det andet program til opkøb af covered bonds samt under Securities Markets Programme. I ugen, der sluttede den 4. april 2014, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 172,5 mia. euro, mens værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 37,9 mia. euro og 14,6 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 2 mia. euro til 181,1 mia. euro.

Revaluering af Eurosystemets aktiver og passiver ultimo kvartalet

I overensstemmelse med de harmoniserede bogføringsregler for Eurosystemet revalueres Eurosystemets beholdninger af guld, fremmed valuta, værdipapirer og finansielle instrumenter til markedskurser og -priser ved udgangen af hvert kvartal. Nettovirkningen af revalueringen på hver balancepost pr. 31. marts 2014 fremgår af den særskilte kolonne "Ændring i forhold til ugen før pga. justeringer ultimo kvartalet". Guldprisen og de vigtigste kurser anvendt ved revalueringen af balanceposterne var følgende:

Guld: EUR 938,4970 pr. fine oz.

USD: 1,3788 pr. EUR

JPY: 142,42 pr. EUR

Særlige trækningsrettigheder (SDR): EUR 1,1207 pr. SDR

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Guld og tilgodehavender i guld 326.548 0 23.414
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 244.412 −1.130 994
2.1 Tilgodehavender hos IMF 80.939 72 176
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 163.473 −1.202 818
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 23.077 −62 2
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.350 −378 −14
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.350 −378 −14
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 627.351 −13.415 0
5.1 Primære markedsoperationer 110.643 −10.662 0
5.2 Langfristede markedsoperationer 516.485 −1.558 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 222 −1.195 0
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 66.537 549 0
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 588.373 −4.348 2.369
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 224.909 −3.947 482
7.2 Andre værdipapirer 363.464 −401 1.887
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 28.219 0 −18
9 Andre aktiver 239.121 −381 1.301
Aktiver i alt 2.160.987 −19.164 28.048
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Seddelomløb 942.533 3.805 0
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 382.370 −548 0
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 181.145 1.983 0
2.2 Indlånsfacilitet 25.723 −2.533 0
2.3 Indskud med fast løbetid 175.500 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 1 1 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 10.309 810 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 95.093 −22.039 0
5.1 Offentlig forvaltning og service 69.924 −19.986 0
5.2 Andre forpligtelser 25.170 −2.053 0
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 84.129 2.521 1
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.144 −275 11
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 4.635 −1.034 −47
8.1 Indlån og andre forpligtelser 4.635 −1.034 −47
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 52.830 0 112
10 Andre forpligtelser 206.053 −2.451 1.696
11 Revalueringskonti 288.913 0 26.036
12 Kapital og reserver 92.978 47 239
Passiver i alt 2.160.987 −19.164 28.048
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt