Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 4 kwietnia 2014 r.

9 kwietnia 2014

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 4 kwietnia 2014 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 23,4 mld EUR wynikał z korekty z tytułu kwartalnej aktualizacji wyceny.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 1 mld EUR do poziomu 208,9 mld EUR. Zmiana ta wynikała z kwartalnej aktualizacji wyceny aktywów i pasywów oraz z transakcji klientów i transakcji portfelowych przeprowadzonych przez banki centralne Eurosystemu w okresie sprawozdawczym.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność związanych ze stałą wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 1,5 mld EUR do poziomu 363,5 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 3,8 mld EUR do poziomu 942,5 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 20 mld EUR do poziomu 69,9 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 10,9 mld EUR do poziomu 426,1 mld EUR. W środę 2 kwietnia 2014 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 121,3 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 110,6 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 175,5 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld EUR (wobec 1,4 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 25,7 mld EUR (wobec 28,3 mld EUR w poprzednim tygodniu).

W tygodniu sprawozdawczym została spłacona przed terminem zapadalności kwota 1,6 mld EUR z tytułu dłuższych operacji refinansujących.

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 3,5 mld EUR do poziomu 224,9 mld EUR. Spadek ten wynikał z wykupu papierów wartościowych nabytych w ramach pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych oraz programu dotyczącego rynków papierów wartościowych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 4 kwietnia 2014 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 172,5 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 37,9 mld EUR i 14,6 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 2 mld EUR do poziomu 181,1 mld EUR.

Aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Eurosystemu na koniec kwartału

Zgodnie z ujednoliconymi zasadami rachunkowości Eurosystemu złoto, waluty obce, papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe w posiadaniu Eurosystemu są wyceniane na koniec każdego kwartału według kursów i cen rynkowych. Wynik z tytułu aktualizacji wyceny poszczególnych pozycji bilansowych na dzień 31 marca 2014 r. wykazano w dodatkowej kolumnie „ Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu korekt na koniec kwartału”. Do aktualizacji wyceny pozycji bilansowych zastosowano następujące główne kursy walutowe i cenę złota:

Złoto: 938,4970 EUR za uncję jubilerską

1,3788 USD/EUR

142,42 JPY/EUR

Specjalne prawa ciągnienia: 1,1207 EUR/XDR

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Złoto i należności w złocie 326.548 0 23.414
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 244.412 −1.130 994
2.1 Należności od MFW 80.939 72 176
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 163.473 −1.202 818
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 23.077 −62 2
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.350 −378 −14
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 17.350 −378 −14
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 627.351 −13.415 0
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 110.643 −10.662 0
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 516.485 −1.558 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 222 −1.195 0
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 66.537 549 0
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 588.373 −4.348 2.369
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 224.909 −3.947 482
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 363.464 −401 1.887
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 28.219 0 −18
9 Pozostałe aktywa 239.121 −381 1.301
Aktywa razem 2.160.987 −19.164 28.048
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Banknoty w obiegu 942.533 3.805 0
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 382.370 −548 0
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 181.145 1.983 0
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 25.723 −2.533 0
2.3 Depozyty terminowe 175.500 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 1 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 10.309 810 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 95.093 −22.039 0
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 69.924 −19.986 0
5.2 Pozostałe zobowiązania 25.170 −2.053 0
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 84.129 2.521 1
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.144 −275 11
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 4.635 −1.034 −47
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 4.635 −1.034 −47
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 52.830 0 112
10 Pozostałe pasywa 206.053 −2.451 1.696
11 Różnice z wyceny 288.913 0 26.036
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 92.978 47 239
Pasywa razem 2.160.987 −19.164 28.048
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami