Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2014. gada 4. aprīlī

2014.9.04.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2014. gada 4. aprīlī, zelta un zeltā izteikto debitoru parādu (1. aktīvu postenis) pieaugums bija 23.4 mljrd. euro, kas atspoguļoja ceturkšņa pārvērtēšanas korekcijas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 1 mljrd. euro (līdz 208.9 mljrd. euro). Šī pārmaiņa skaidrojama ar aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārvērtēšanas ietekmi, kā arī klientu un portfeļu darījumiem, ko Eurosistēmas centrālās bankas veica attiecīgajā periodā.

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgo savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.5 mljrd. euro (līdz 363.5 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 3.8 mljrd. euro (līdz 942.5 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 20 mljrd. euro (līdz 69.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 10.9 mljrd. euro (līdz 426.1 mljrd. euro). Trešdien, 2014. gada 2. aprīlī, galvenajai refinansēšanas operācijai 121.3 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 110.6 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 175.5 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 1.4 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 25.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 28.3 mljrd. euro).

Šajā nedēļā pirms termiņa tika atmaksāti 1.6 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās saņemtajiem līdzekļiem.

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 3.5 mljrd. euro (līdz 224.9 mljrd. euro). Šāds samazinājums radās, pienākot pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas", kā arī "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros iegādāto vērtspapīru dzēšanas termiņam. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2014. gada 4. aprīlī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 172.5 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 37.9 mljrd. euro un 14.6 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 2 mljrd. euro (līdz 181.1 mljrd. euro).

Eurosistēmas aktīvu un pasīvu ceturkšņa beigu pārvērtēšana

Atbilstoši Eurosistēmas saskaņotajiem grāmatvedības noteikumiem Eurosistēmas zelts, ārvalstu valūtas, vērtspapīri un finanšu instrumenti katra ceturkšņa beigās tiek pārvērtēti pēc tirgus likmēm un cenām. Pārvērtēšanas tīrā ietekme uz katru bilances posteni 2014. gada 31. martā uzrādīta atsevišķā ailē "Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu ceturkšņa beigu korekciju rezultātā". Atlikumu pārvērtēšanā izmantotā zelta cena un galvenie maiņas kursi bija šādi.

Zelts: 938.4970 EUR par Trojas unci

1.3788 USD par 1 EUR

142.42 JPY par 1 EUR

Speciālās aizņēmuma tiesības: 1.1207 EUR par 1 SDR

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 326,548 0 23,414
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 244,412 −1,130 994
2.1 SVF debitoru parādi 80,939 72 176
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 163,473 −1,202 818
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 23,077 −62 2
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,350 −378 −14
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17,350 −378 −14
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 627,351 −13,415 0
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 110,643 −10,662 0
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 516,485 −1,558 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 222 −1,195 0
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 66,537 549 0
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 588,373 −4,348 2,369
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 224,909 −3,947 482
7.2 Pārējie vērtspapīri 363,464 −401 1,887
8 Valdības parāds euro 28,219 0 −18
9 Pārējie aktīvi 239,121 −381 1,301
Kopā aktīvi 2,160,987 −19,164 28,048
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Banknotes apgrozībā 942,533 3,805 0
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 382,370 −548 0
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 181,145 1,983 0
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 25,723 −2,533 0
2.3 Termiņnoguldījumi 175,500 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1 1 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 10,309 810 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 95,093 −22,039 0
5.1 Saistības pret valdību 69,924 −19,986 0
5.2 Pārējās saistības 25,170 −2,053 0
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 84,129 2,521 1
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,144 −275 11
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 4,635 −1,034 −47
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 4,635 −1,034 −47
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 52,830 0 112
10 Pārējās saistības 206,053 −2,451 1,696
11 Pārvērtēšanas konti 288,913 0 26,036
12 Kapitāls un rezerves 92,978 47 239
Kopā pasīvi 2,160,987 −19,164 28,048

Kontaktinformācija presei