European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 9 декември 2011 г.

13 декември 2011 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 1 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия I от активите) през седмицата, която приключва на 9 декември 2011 г., отразява извършената продажба на златни монети от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 40,3 млрд. евро до 236,7 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
8 декември 2011 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 0,4 млрд. щатски долара 1,6 млрд. щатски долара
8 декември 2011 г. 84-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари - 50,7 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка (ЕЦБ) със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,1 млрд. евро до 338 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 5,6 млрд. евро до 879,6 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 8 млрд. евро до 61,5 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 28,4 млрд. евро до 100,4 млрд. евро. На 7 декември 2011 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 265,5 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 252,1 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 194,2 млрд. евро и бяха набрани нови депозити в размер на 207 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 7,4 млрд. евро (при 7 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 334,9 млрд. евро (при 332,7 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 1,1 млрд. евро до 268,7 млрд. евро. Това увеличение е резултат от заплатените покупки на стойност 0,6 млрд. евро по програмата за пазарите на ценни книжа и на стойност 0,4 млрд. евро по втората програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 9 декември 2011 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа достигна 207,6 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации достигна съответно 59,1 млрд. евро и 2,1 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 41,5 млрд. евро до 139,2 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 419 822 −1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 234 044 2 136
2.1 Вземания от МВФ 81 308 928
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 152 736 1 208
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 70 105 37 855
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 28 285 −56
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 28 285 −56
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 642 616 −13 410
5.1 Основни операции по рефинансиране 252 100 −13 356
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 383 005 −48
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 7 407 405
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 104 −412
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 89 977 −2 470
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 606 693 962
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 268 703 1 082
7.2 Други ценни книжа 337 990 −121
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 33 932 0
9 Други активи 335 339 109
Общо активи 2 460 813 25 125
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 879 616 5 635
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 681 483 −26 473
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 139 246 −41 457
2.2 Депозитно улеснение 334 905 2 199
2.3 Срочни депозити 207 000 12 801
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 333 −16
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 2 677 1 077
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 70 477 7 378
5.1 Сектор „Държавно управление“ 61 505 7 950
5.2 Други задължения 8 972 −572
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 88 939 37 739
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 971 −420
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 8 987 116
8.1 Депозити, салда и други задължения 8 987 116
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 54 486 0
10 Други задължения 205 419 73
11 Сметки за преоценка 383 276 0
12 Капитал и резерви 81 481 0
Общо пасиви 2 460 813 25 125
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите