European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 9. prosinci 2011

13. prosince 2011

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 9. prosince 2011 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 1 mil. EUR prodeji zlatých mincí jednou z centrálních bank Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech zvýšil o 40,3 mld. EUR na 236,7 mld. EUR (viz níže).

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
8. prosince 2011 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 0,4 mld. USD 1,6 mld. USD
8. prosince 2011 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 84 dní - 50,7 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka (ECB) uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) klesl o 0,1 mld. EUR na 338 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) vzrostla o 5,6 mld. EUR na 879,6 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 8 mld. EUR na 61,5 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) klesl o 28,4 mld. EUR na 100,4 mld. EUR. Ve středu 7. prosince 2011 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 265,5 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 252,1 mld. EUR. V tentýž den byly splatné rovněž termínované vklady o objemu 194,2 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 207 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 7,4 mld. EUR (oproti 7 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 334,9 mld. EUR (oproti 332,7 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 1,1 mld. EUR na 268,7 mld. EUR. Příčinou tohoto nárůstu je výsledek vypořádaných nákupů, které dosáhly v rámci programu pro trhy s cennými papíry objemu 0,6 mld. EUR a v rámci druhého programu nákupu krytých dluhopisů objemu 0,4 mld. EUR. V týdnu končícím 9. prosince 2011 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 207,6 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 59,1 mld. EUR a 2,1 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 41,5 mld. EUR na 139,2 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 419 822 −1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 234 044 2 136
2.1 Pohledávky za MMF 81 308 928
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 152 736 1 208
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 70 105 37 855
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 28 285 −56
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 28 285 −56
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 642 616 −13 410
5.1 Hlavní refinanční operace 252 100 −13 356
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 383 005 −48
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 7 407 405
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 104 −412
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 89 977 −2 470
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 606 693 962
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 268 703 1 082
7.2 Ostatní cenné papíry 337 990 −121
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 33 932 0
9 Ostatní aktiva 335 339 109
Aktiva celkem 2 460 813 25 125
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 879 616 5 635
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 681 483 −26 473
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 139 246 −41 457
2.2 Vkladová facilita 334 905 2 199
2.3 Termínované vklady 207 000 12 801
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 333 −16
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 2 677 1 077
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 70 477 7 378
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 61 505 7 950
5.2 Ostatní závazky 8 972 −572
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 88 939 37 739
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 971 −420
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 8 987 116
8.1 Vklady a ostatní závazky 8 987 116
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 54 486 0
10 Ostatní pasiva 205 419 73
11 Účty přecenění 383 276 0
12 Kapitál a rezervní fondy 81 481 0
Pasiva celkem 2 460 813 25 125
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média