European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2011. gada 9. decembrī

2011.13.12.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2011. gada 9. decembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 1 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zelta monētas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā palielinājās par 40.3 mljrd. euro (līdz 236.7 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2011. gada 8. decembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 0.4 mljrd. ASV dolāru 1.6 mljrd. ASV dolāru
2011. gada 8. decembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 84 dienas - 50.7 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku (ECB) un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 338 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 5.6 mljrd. euro (līdz 879.6 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 8 mljrd. euro (līdz 61.5 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 28.4 mljrd. euro (līdz 100.4 mljrd. euro). Trešdien, 2011. gada 7. decembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai 265.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 252.1 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 194.2 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 207 mljrd. euro apjomā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 7.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 7 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 334.9 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 332.7 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.1 mljrd. euro (līdz 268.7 mljrd. euro). Šis pieaugums skaidrojams ar veiktajiem pirkumiem "Vērtspapīru tirgu programmas" un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros (attiecīgi 0.6 mljrd. euro un 0.4 mljrd. euro apjomā). Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2011. gada 9. decembrī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 207.6 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 59.1 mljrd. euro un 2.1 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 41.5 mljrd. euro (līdz 139.2 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 419,822 −1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 234,044 2,136
2.1 SVF debitoru parādi 81,308 928
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 152,736 1,208
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 70,105 37,855
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 28,285 −56
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 28,285 −56
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 642,616 −13,410
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 252,100 −13,356
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 383,005 −48
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 7,407 405
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 104 −412
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 89,977 −2,470
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 606,693 962
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 268,703 1,082
7.2 Pārējie vērtspapīri 337,990 −121
8 Valdības parāds euro 33,932 0
9 Pārējie aktīvi 335,339 109
Kopā aktīvi 2,460,813 25,125
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 879,616 5,635
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 681,483 −26,473
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 139,246 −41,457
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 334,905 2,199
2.3 Termiņnoguldījumi 207,000 12,801
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 333 −16
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 2,677 1,077
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 70,477 7,378
5.1 Saistības pret valdību 61,505 7,950
5.2 Pārējās saistības 8,972 −572
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 88,939 37,739
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3,971 −420
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8,987 116
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 8,987 116
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 54,486 0
10 Pārējās saistības 205,419 73
11 Pārvērtēšanas konti 383,276 0
12 Kapitāls un rezerves 81,481 0
Kopā pasīvi 2,460,813 25,125
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem