European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 9. decembra 2011

13. december 2011

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 9. decembra 2010, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 1 milijon EUR, kar je posledica prodaje zlatih kovancev ene od centralnih bank Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 40,3 milijarde EUR na 236,7 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
8. december 2011 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 0,4 mrd USD 1,6 mrd USD
8. december 2011 84-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih - 50,7 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko (ECB) in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,1 milijarde EUR na 338 milijard EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 5,6 milijarde EUR na 879,6 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 8 milijard EUR na 61,5 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 28,4 milijarde EUR na 100,4 milijarde EUR. V sredo, 7. decembra 2011, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 265,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 252,1 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 194,2 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge v višini 207 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 7,4 milijarde EUR (v primerjavi s 7 milijard EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 334,9 milijarde EUR (v primerjavi s 332,7 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 1,1 milijarde EUR na 268,7 milijarde EUR. Povečanje je posledica poravnanih nakupov v vrednosti 0,6 milijarde EUR v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev ter 0,4 milijarde EUR v okviru drugega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 9. decembra 2011, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 207,6 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupov kritih obveznic 59,1 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru drugega programa pa 2,1 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 41,5 milijarde EUR na 139,2 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 419.822 −1
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 234.044 2.136
2.1 Terjatve do MDS 81.308 928
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 152.736 1.208
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 70.105 37.855
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 28.285 −56
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 28.285 −56
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 642.616 −13.410
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 252.100 −13.356
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 383.005 −48
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 7.407 405
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 104 −412
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 89.977 −2.470
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 606.693 962
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 268.703 1.082
7.2 Drugi vrednostni papirji 337.990 −121
8 Dolg širše države v EUR 33.932 0
9 Druga sredstva 335.339 109
Skupaj sredstva 2.460.813 25.125
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 879.616 5.635
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 681.483 −26.473
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 139.246 −41.457
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 334.905 2.199
2.3 Vezane vloge 207.000 12.801
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 333 −16
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 2.677 1.077
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 70.477 7.378
5.1 Širša država 61.505 7.950
5.2 Druge obveznosti 8.972 −572
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 88.939 37.739
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 3.971 −420
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 8.987 116
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 8.987 116
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 54.486 0
10 Druge obveznosti 205.419 73
11 Računi prevrednotenja 383.276 0
12 Kapital in rezerve 81.481 0
Skupaj obveznosti 2.460.813 25.125
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije