European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 9. decembru 2011

13. decembra 2011

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 9. decembra 2011 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) znížil o 1 mil. EUR v dôsledku predaja zlatých mincí, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) zvýšila o 40,3 mld. EUR na 236,7 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
8. december 2011 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 0,4 mld. USD 1,6 mld. USD
8. december 2011 84-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 50,7 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,1  mld. EUR na 338 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 5,6 mld. EUR na 879,6 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 8 mld. EUR na 61,5 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) klesol o 28,4 mld. EUR na 100,4 mld. EUR. V stredu 7. decembra 2011 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 265,5 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 252,1 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj  termínované vklady vo výške 194,2 mld. EUR a boli prijaté nové vo výške 207 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 7,4 mld. EUR (v porovnaní so 7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 334,9 mld. EUR (v porovnaní s 332,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 1,1 mld. EUR na 268,7 mld. EUR, a to v dôsledku vyrovnaných nákupov v hodnote 0,6 mld. EUR v rámci programu pre trhy s cennými papiermi a vyrovnaných nákupov v hodnote 0,4 mld. EUR v rámci druhého programu nákupu krytých dlhopisov. V týždni končiacom sa 9. decembra 2011 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 207,6 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 59,1 mld. EUR a 2,1 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 41,5 mld. EUR na 139,2 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 419 822 −1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 234 044 2 136
2.1 Pohľadávky voči MMF 81 308 928
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 152 736 1 208
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 70 105 37 855
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 28 285 −56
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 28 285 −56
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 642 616 −13 410
5.1 Hlavné refinančné operácie 252 100 −13 356
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 383 005 −48
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 7 407 405
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 104 −412
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 89 977 −2 470
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 606 693 962
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 268 703 1 082
7.2 Ostatné cenné papiere 337 990 −121
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 33 932 0
9 Ostatné aktíva 335 339 109
Úhrn aktív 2 460 813 25 125
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 879 616 5 635
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 681 483 −26 473
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 139 246 −41 457
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 334 905 2 199
2.3 Termínované vklady 207 000 12 801
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 333 −16
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 2 677 1 077
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 70 477 7 378
5.1 Verejná správa 61 505 7 950
5.2 Ostatné záväzky 8 972 −572
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 88 939 37 739
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 971 −420
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 8 987 116
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 8 987 116
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 54 486 0
10 Ostatné pasíva 205 419 73
11 Účty precenenia 383 276 0
12 Kapitál a rezervy 81 481 0
Úhrn pasív 2 460 813 25 125
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá