European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 9 december 2011

13 december 2011

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 9 december 2011 motsvarade minskningen på 1 miljon EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) en försäljning av guldmynt av en centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 40,3 miljarder EUR till 236,7 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
8 december 2011 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 0,4 miljarder USD 1,6 miljarder USD
8 december 2011 84-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD - 50,7 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swap line) som Europeiska centralbanken (ECB) har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 338 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 5,6 miljarder EUR till 879,6 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 8 miljarder EUR till 61,5 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 28,4 miljarder EUR till 100,4 miljarder EUR. Onsdagen den 7 december 2011 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 265,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 252,1 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 194,2 miljarder EUR och ny inlåning, till ett belopp av 207 miljarder EUR erhölls.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 7,4 miljarder EUR (jämfört med 7 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 334,9 miljarder EUR (jämfört med 332,7 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 1,1 miljarder EUR till 268,7 miljarder EUR. Denna ökning berodde på nettoresultatet av avvecklade köp på 0,6 miljarder EUR inom värdepappersprogrammet och 0,4 miljarder EUR inom det andra programmet för köp av säkerställda obligationer. Således uppgick värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 207,6 miljarder EUR och värdet på ackumulerade köp i portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer till 59,1 respektive 2,1 miljarder EUR den vecka som slutade den 9 december 2011. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 41,5 miljarder EUR till 139,2 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 419.822 −1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 234.044 2.136
2.1 Fordringar på IMF 81.308 928
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 152.736 1.208
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 70.105 37.855
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 28.285 −56
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 28.285 −56
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 642.616 −13.410
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 252.100 −13.356
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 383.005 −48
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 7.407 405
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 104 −412
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 89.977 −2.470
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 606.693 962
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 268.703 1.082
7.2 Andra värdepapper 337.990 −121
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 33.932 0
9 Övriga tillgångar 335.339 109
Summa tillgångar 2.460.813 25.125
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 879.616 5.635
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 681.483 −26.473
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 139.246 −41.457
2.2 Inlåningsfacilitet 334.905 2.199
2.3 Inlåning med fast löptid 207.000 12.801
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 333 −16
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 2.677 1.077
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 70.477 7.378
5.1 Offentliga sektorn 61.505 7.950
5.2 Övriga skulder 8.972 −572
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 88.939 37.739
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.971 −420
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 8.987 116
8.1 Inlåning och övriga skulder 8.987 116
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 54.486 0
10 Övriga skulder 205.419 73
11 Värderegleringskonton 383.276 0
12 Eget kapital 81.481 0
Summa skulder 2.460.813 25.125
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media