European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 9 december 2011

13 december 2011

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 9 december 2011 was de daling van EUR 1 miljoen in de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop van gouden munten door een centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 40,3 miljard naar EUR 236,7 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties
Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
8 december 2011 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 0,4 miljard USD 1,6 miljard
8 december 2011 84-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop - USD 50,7 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank (ECB) met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,1 miljard naar EUR 338 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 5,6 miljard naar EUR 879,6 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 8 miljard naar EUR 61,5 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 28,4 miljard naar EUR 100,4 miljard. Op woensdag 7 december 2011 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 265,5 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 252,1 miljard verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 194,2 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 207 miljard aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 7,4 miljard (vergeleken met EUR 7 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 334,9 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 332,7 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 1,1 miljard naar EUR 268,7 miljard. Deze stijging was het gevolg van verrekende aankopen van EUR 0,6 miljard in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) en EUR 0,4 miljard in het kader van het tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties. In de week die eindigde op 9 december 2011 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten derhalve in totaal EUR 207,6 miljard en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 59,1 miljard en EUR 2,1 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 41,5 miljard naar EUR 139,2 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 419.822 −1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 234.044 2.136
2.1 Vorderingen op het IMF 81.308 928
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 152.736 1.208
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 70.105 37.855
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 28.285 −56
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 28.285 −56
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 642.616 −13.410
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 252.100 −13.356
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 383.005 −48
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 7.407 405
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 104 −412
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 89.977 −2.470
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 606.693 962
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 268.703 1.082
7.2 Overige waardepapieren 337.990 −121
8 Overheidsschuld, luidende in euro 33.932 0
9 Overige activa 335.339 109
Totaal activa 2.460.813 25.125
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 879.616 5.635
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 681.483 −26.473
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 139.246 −41.457
2.2 Depositofaciliteit 334.905 2.199
2.3 Termijndeposito's 207.000 12.801
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 333 −16
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 2.677 1.077
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 70.477 7.378
5.1 Overheid 61.505 7.950
5.2 Overige verplichtingen 8.972 −572
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 88.939 37.739
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.971 −420
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.987 116
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 8.987 116
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 54.486 0
10 Overige passiva 205.419 73
11 Herwaarderingsrekeningen 383.276 0
12 Kapitaal en reserves 81.481 0
Totaal passiva 2.460.813 25.125
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media