European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 9. december 2011

13. december 2011

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 9. december 2011, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 1 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 40,3 mia. euro til 236,7 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
8. december 2011 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 0,4 mia. USD 1,6 mia.
8. december 2011 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 84 dage - USD 50,7 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem Den Europæiske Centralbank (ECB) og Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,1 mia. euro til 338 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 5,6 mia. euro til 879,6 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 8 mia. euro til 61,5 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 28,4 mia. euro til 100,4 mia. euro. Onsdag den 7. december 2011 udløb en primær markedsoperation på 265,5 mia. euro, og en ny på 252,1 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 194,2 mia. euro, og der var modtaget nye indskud til en værdi af 207 mia. euro.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 7,4 mia. euro (mod 7 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 334,9 mia. euro (mod 332,7 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 1,1 mia. euro til 268,7 mia. euro. Stigningen skyldtes afviklede opkøb på 0,6 mia. euro under Securities Markets Programme og på 0,4 mia. euro under det andet program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 9. december 2011, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 207,6 mia. euro, og den samlede værdi af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde henholdsvis 59,1 mia. euro og 2,1 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 41,5 mia. euro til 139,2 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 419.822 −1
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 234.044 2.136
2.1 Tilgodehavender hos IMF 81.308 928
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 152.736 1.208
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 70.105 37.855
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 28.285 −56
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 28.285 −56
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 642.616 −13.410
5.1 Primære markedsoperationer 252.100 −13.356
5.2 Langfristede markedsoperationer 383.005 −48
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 7.407 405
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 104 −412
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 89.977 −2.470
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 606.693 962
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 268.703 1.082
7.2 Andre værdipapirer 337.990 −121
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 33.932 0
9 Andre aktiver 335.339 109
Aktiver i alt 2.460.813 25.125
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 879.616 5.635
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 681.483 −26.473
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 139.246 −41.457
2.2 Indlånsfacilitet 334.905 2.199
2.3 Indskud med fast løbetid 207.000 12.801
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 333 −16
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 2.677 1.077
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 70.477 7.378
5.1 Offentlig forvaltning og service 61.505 7.950
5.2 Andre forpligtelser 8.972 −572
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 88.939 37.739
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.971 −420
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 8.987 116
8.1 Indlån og andre forpligtelser 8.987 116
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 54.486 0
10 Andre forpligtelser 205.419 73
11 Revalueringskonti 383.276 0
12 Kapital og reserver 81.481 0
Passiver i alt 2.460.813 25.125
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt