European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 9 grudnia 2011 r.

13 grudnia 2011

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 9 grudnia 2011 r. spadek stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 1 mln euro wynikał ze sprzedaży złotych monet przez jeden z banków centralnych Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) zwiększyła się o 40,3 mld euro do poziomu 236,7 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje płynnościowe w dolarach amerykańskich
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
8 grudnia 2011 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 0,4 mld USD 1,6 mld USD
8 grudnia 2011 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 84 dni - 50,7 mld USD

Transakcje te zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny (EBC) z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,1 mld euro do poziomu 338 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 5,6 mld euro do poziomu 879,6 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zwiększyły się o 8 mld euro do poziomu 61,5 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 28,4 mld euro do poziomu 100,4 mld euro. W środę 7 grudnia 2011 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 265,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 252,1 mld euro. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 194,2 mld euro i przyjęto nowe depozyty na kwotę 207 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 7,4 mld euro (wobec 7 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 334,9 mld euro (wobec 332,7 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 1,1 mld euro do poziomu 268,7 mld euro. Był to wynik rozliczonych zakupów na kwotę 0,6 mld euro w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych i na kwotę 0,4 mld euro w ramach drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W rezultacie w tygodniu zakończonym 9 grudnia 2011 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 207,6 mld euro, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 59,1 mld i 2,1 mld euro. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 41,5 mld euro do poziomu 139,2 mld euro.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 419.822 −1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 234.044 2.136
2.1 Należności od MFW 81.308 928
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 152.736 1.208
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 70.105 37.855
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 28.285 −56
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 28.285 −56
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 642.616 −13.410
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 252.100 −13.356
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 383.005 −48
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 7.407 405
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 104 −412
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 89.977 −2.470
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 606.693 962
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 268.703 1.082
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 337.990 −121
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 33.932 0
9 Pozostałe aktywa 335.339 109
Aktywa razem 2.460.813 25.125
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 879.616 5.635
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 681.483 −26.473
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 139.246 −41.457
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 334.905 2.199
2.3 Depozyty terminowe 207.000 12.801
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 333 −16
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 2.677 1.077
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 70.477 7.378
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 61.505 7.950
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.972 −572
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 88.939 37.739
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.971 −420
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 8.987 116
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 8.987 116
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 54.486 0
10 Pozostałe pasywa 205.419 73
11 Różnice z wyceny 383.276 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 81.481 0
Pasywa razem 2.460.813 25.125
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami