Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 17 юни 2011 г.

21 юни 2011 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 17 юни 2011 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се повишава с 0,4 млрд. евро до 177,3 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,3 млрд. евро до 342,4 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 0,8 млрд. евро до 842,7 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 11,1 млрд. евро до 59,6 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 27,1 млрд. евро до 365,6 млрд. евро. На 15 юни 2011 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 102,4 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 135,6 млрд. евро. В същия ден настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 80,7 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 69,4 млрд. евро. Също в сряда, 15 юни 2011 г., настъпи падежът на срочни депозити в размер на 75 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в същия размер.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при приблизително същата стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 5,4 млрд. евро (при 10,4 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 1 млрд. евро до 134,2 млрд. евро. Това намаление се дължи на настъпването на падежа на ценни книжа, закупени по програмата за пазарите на ценни книжа. Така през седмицата, която приключва на 17 юни 2011 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за покупка на обезпечени облигации достигна съответно 73,9 млрд. евро и 60,3 млрд. евро. И двата портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 40,7 млрд. евро до 238,1 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 350 670 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 219 072 −549
2.1 Вземания от МВФ 74 880 0
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 144 192 −549
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 23 729 392
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 20 121 −1 158
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 20 121 −1 158
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 445 945 22 069
5.1 Основни операции по рефинансиране 135 585 33 143
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 310 303 −11 010
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 5 −37
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 52 −26
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 39 236 2 602
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 476 561 −1 321
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 134 172 −1 008
7.2 Други ценни книжа 342 389 −313
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 34 521 0
9 Други активи 304 685 −77
Общо активи 1 914 538 21 959
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 842 671 −827
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 318 507 35 673
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 238 119 40 724
2.2 Депозитно улеснение 5 371 −5 038
2.3 Срочни депозити 75 000 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 16 −13
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 2 451 −2 949
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 67 065 −11 362
5.1 Сектор „Държавно управление“ 59 579 −11 081
5.2 Други задължения 7 486 −281
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 40 646 2 580
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 939 −650
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 996 54
8.1 Депозити, салда и други задължения 11 996 54
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 52 612 0
10 Други задължения 190 282 −560
11 Сметки за преоценка 305 890 0
12 Капитал и резерви 81 479 0
Общо пасиви 1 914 538 21 959
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите