Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 17. červnu 2011

21. června 2011

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 17. června 2011 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,4 mld. EUR na 177,3 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) klesl o 0,3 mld. EUR na 342,4 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 0,8 mld. EUR na 842,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 11,1 mld. EUR na 59,6 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšil o 27,1 mld. EUR na 365,6 mld. EUR. Ve středu 15. června 2011 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 102,4 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 135,6 mld. EUR. V tentýž den byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 80,7 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 69,4 mld. EUR. Ve středu 15. června 2011 byly splatné také termínované vklady o objemu 75 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši se splatností jeden týden.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (obdobně jako během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 5,4 mld. EUR (oproti 10,4 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) poklesl o 1 mld. EUR na 134,2 mld. EUR. Tento pokles byl způsoben splatností cenných papírů koupených v rámci programu pro trhy s cennými papíry. V týdnu končícím 17. června 2011 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 73,9 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci programu nákupu krytých dluhopisů 60,3 mld. EUR. Obě portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 40,7 mld. EUR na 238,1 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 350 670 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 219 072 −549
2.1 Pohledávky za MMF 74 880 0
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 144 192 −549
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 23 729 392
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 20 121 −1 158
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 20 121 −1 158
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 445 945 22 069
5.1 Hlavní refinanční operace 135 585 33 143
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 310 303 −11 010
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 5 −37
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 52 −26
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 39 236 2 602
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 476 561 −1 321
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 134 172 −1 008
7.2 Ostatní cenné papíry 342 389 −313
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 34 521 0
9 Ostatní aktiva 304 685 −77
Aktiva celkem 1 914 538 21 959
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 842 671 −827
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 318 507 35 673
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 238 119 40 724
2.2 Vkladová facilita 5 371 −5 038
2.3 Termínované vklady 75 000 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 16 −13
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 2 451 −2 949
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 67 065 −11 362
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 59 579 −11 081
5.2 Ostatní závazky 7 486 −281
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 40 646 2 580
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 939 −650
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 11 996 54
8.1 Vklady a ostatní závazky 11 996 54
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 52 612 0
10 Ostatní pasiva 190 282 −560
11 Účty přecenění 305 890 0
12 Kapitál a rezervní fondy 81 479 0
Pasiva celkem 1 914 538 21 959
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média