Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 17. junija 2011

21. junij 2011

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 17. junija 2011, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,4 milijarde EUR na 177,3 milijarde EUR.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,3 milijarde EUR na 342,4 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,8 milijarde EUR na 842,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 11,1 milijarde EUR na 59,6 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in°4) se je povečalo za 27,1 milijarde EUR na 365,6 milijarde EUR. V sredo, 15. junija 2011, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 102,4 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 135,6 milijarde EUR. Na isti dan je zapadla tudi operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 80,7 milijarde EUR in poravnana je bila nova v višini 69,4 milijarde EUR. Ravno tako v sredo, 15. junija 2011, so zapadle vezane vloge v višini 75 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge v enakem znesku z zapadlostjo en teden.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (približno enako kot prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 5,4 milijarde EUR (v primerjavi s 10,4 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 1 milijardo EUR na 134,2 milijarde EUR. Zmanjšanje je posledica zapadlosti vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev. Tako je v tednu, ki se je končal 17. junija 2011, vrednost akumuliranih nakupov v okviru tega programa znašala 73,9 milijarde EUR, vrednost nakupov v okviru programa nakupa kritih obveznic pa 60,3 milijarde EUR. Oba portfelja se vodita kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 40,7 milijarde EUR na 238,1 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 350.670 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 219.072 −549
2.1 Terjatve do MDS 74.880 0
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 144.192 −549
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 23.729 392
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 20.121 −1.158
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 20.121 −1.158
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 445.945 22.069
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 135.585 33.143
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 310.303 −11.010
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 5 −37
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 52 −26
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 39.236 2.602
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 476.561 −1.321
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 134.172 −1.008
7.2 Drugi vrednostni papirji 342.389 −313
8 Dolg širše države v EUR 34.521 0
9 Druga sredstva 304.685 −77
Skupaj sredstva 1.914.538 21.959
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 842.671 −827
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 318.507 35.673
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 238.119 40.724
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 5.371 −5.038
2.3 Vezane vloge 75.000 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 16 −13
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 2.451 −2.949
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 67.065 −11.362
5.1 Širša država 59.579 −11.081
5.2 Druge obveznosti 7.486 −281
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 40.646 2.580
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 939 −650
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 11.996 54
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 11.996 54
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 52.612 0
10 Druge obveznosti 190.282 −560
11 Računi prevrednotenja 305.890 0
12 Kapital in rezerve 81.479 0
Skupaj obveznosti 1.914.538 21.959
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije