Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 17 juni 2011

21 juni 2011

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 17 juni 2011 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,4 miljarder EUR till 177,3 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,3 miljarder EUR till 342,4 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,8 miljarder EUR till 842,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 11,1 miljarder EUR till 59,6 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 27,1 miljarder EUR till 365,6 miljarder EUR. Onsdagen den 15 juni 2011 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 102,4 miljarder EUR och ersattes med en ny på 135,6 miljarder EUR. Samma dag förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 80,7 miljarder EUR och ersattes med en ny på 69,4 miljarder EUR. Onsdagen den 15 juni 2011 förföll inlåning med fast löptid till ett belopp på 75 miljarder EUR och ny inlåning, till samma belopp, med en löptid på en vecka, erhölls.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (ungefär som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 5,4 miljarder EUR (jämfört med 10,4 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 1 miljard EUR till 134,2 miljarder EUR. Denna minskning berodde på att värdepapper anskaffade inom ramen för värdepappersprogrammet förföll. Således uppgick värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet och i portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer till 73,9 miljarder EUR respektive 60,3 miljarder EUR den vecka som slutade den 17 juni 2011. Båda portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 40,7 miljarder EUR till 238,1 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 350.670 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 219.072 −549
2.1 Fordringar på IMF 74.880 0
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 144.192 −549
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 23.729 392
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 20.121 −1.158
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 20.121 −1.158
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 445.945 22.069
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 135.585 33.143
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 310.303 −11.010
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 5 −37
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 52 −26
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 39.236 2.602
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 476.561 −1.321
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 134.172 −1.008
7.2 Andra värdepapper 342.389 −313
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 34.521 0
9 Övriga tillgångar 304.685 −77
Summa tillgångar 1.914.538 21.959
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 842.671 −827
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 318.507 35.673
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 238.119 40.724
2.2 Inlåningsfacilitet 5.371 −5.038
2.3 Inlåning med fast löptid 75.000 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 16 −13
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 2.451 −2.949
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 67.065 −11.362
5.1 Offentliga sektorn 59.579 −11.081
5.2 Övriga skulder 7.486 −281
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 40.646 2.580
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 939 −650
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 11.996 54
8.1 Inlåning och övriga skulder 11.996 54
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 52.612 0
10 Övriga skulder 190.282 −560
11 Värderegleringskonton 305.890 0
12 Eget kapital 81.479 0
Summa skulder 1.914.538 21.959
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media