Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 17. júnu 2011

21. júna 2011

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 17. júna 2011 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,4 mld. EUR na 177,3 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa znížil o 0,3 mld. EUR na 342,4 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 0,8 mld. EUR na 842,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 11,1 mld. EUR na 59,6 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 27,1 mld. EUR na 365,6 mld. EUR. V stredu 15. júna 2011 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 102,4 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 135,6 mld. EUR. V ten istý deň bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia vo výške 80,7 mld. EUR a bola vyrovnaná nová vo  výške 69,4 mld. EUR. V stredu 15. júna 2011 boli boli splatné aj termínované vklady vo výške 75 mld. EUR a boli prijaté nové v rovnakej výške so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 5,4 mld. EUR (v porovnaní s 10,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku nadobudnutia splatnosti cenných papierov nakúpených v rámci programu pre trhy s cennými papiermi znížil o 1 mld. EUR na 134,2 mld. EUR. V týždni končiacom sa 17. júna 2011 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 73,9 mld. EUR a hodnota portfólia programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 60,3 mld. EUR. Obe portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 40,7 mld. EUR na 238,1 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 350 670 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 219 072 −549
2.1 Pohľadávky voči MMF 74 880 0
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 144 192 −549
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 23 729 392
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 121 −1 158
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 20 121 −1 158
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 445 945 22 069
5.1 Hlavné refinančné operácie 135 585 33 143
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 310 303 −11 010
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 5 −37
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 52 −26
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 39 236 2 602
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 476 561 −1 321
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 134 172 −1 008
7.2 Ostatné cenné papiere 342 389 −313
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 34 521 0
9 Ostatné aktíva 304 685 −77
Úhrn aktív 1 914 538 21 959
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 842 671 −827
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 318 507 35 673
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 238 119 40 724
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 5 371 −5 038
2.3 Termínované vklady 75 000 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 16 −13
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 2 451 −2 949
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 67 065 −11 362
5.1 Verejná správa 59 579 −11 081
5.2 Ostatné záväzky 7 486 −281
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 40 646 2 580
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 939 −650
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 11 996 54
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 11 996 54
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 52 612 0
10 Ostatné pasíva 190 282 −560
11 Účty precenenia 305 890 0
12 Kapitál a rezervy 81 479 0
Úhrn pasív 1 914 538 21 959
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá