Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2011. gada 17. jūnijā

2011. gada 21. jūnijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2011. gada 17. jūnijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 177.3 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 342.4 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.8 mljrd. euro (līdz 842.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 11.1 mljrd. euro (līdz 59.6 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 27.1 mljrd. euro (līdz 365.6 mljrd. euro). Trešdien, 2011. gada 15. jūnijā, galvenajai refinansēšanas operācijai 102.4 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 135.6 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 80.7 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 69.4 mljrd. euro apmērā. Trešdien, 2011. gada 15. jūnijā, arī termiņnoguldījumiem 75 mljrd. euro apmērā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 5.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 10.4 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 1 mljrd. euro (līdz 134.2 mljrd. euro). Šāds samazinājums radās, pienākot "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros iegādāto vērtspapīru dzēšanas termiņam. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2011. gada 17. jūnijā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu vērtība un "Nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas" portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 73.9 mljrd. euro un 60.3 mljrd. euro. Abi portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 40.7 mljrd. euro (līdz 238.1 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 350,670 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 219,072 −549
2.1 SVF debitoru parādi 74,880 0
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 144,192 −549
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 23,729 392
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20,121 −1,158
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 20,121 −1,158
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 445,945 22,069
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 135,585 33,143
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 310,303 −11,010
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 5 −37
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 52 −26
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 39,236 2,602
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 476,561 −1,321
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 134,172 −1,008
7.2 Pārējie vērtspapīri 342,389 −313
8 Valdības parāds euro 34,521 0
9 Pārējie aktīvi 304,685 −77
Kopā aktīvi 1,914,538 21,959
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 842,671 −827
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 318,507 35,673
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 238,119 40,724
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 5,371 −5,038
2.3 Termiņnoguldījumi 75,000 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 16 −13
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 2,451 −2,949
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 67,065 −11,362
5.1 Saistības pret valdību 59,579 −11,081
5.2 Pārējās saistības 7,486 −281
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 40,646 2,580
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 939 −650
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11,996 54
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11,996 54
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 52,612 0
10 Pārējās saistības 190,282 −560
11 Pārvērtēšanas konti 305,890 0
12 Kapitāls un rezerves 81,479 0
Kopā pasīvi 1,914,538 21,959
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem