Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 17ης Ιουνίου 2011

21 Ιουνίου 2011

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 17 Ιουνίου 2011 ο χρυσός και οι απαιτήσεις σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) δεν παρουσίασαν καμία μεταβολή.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 0,4 δισεκ. ευρώ σε 177,3 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, μειώθηκαν κατά 0,3 δισεκ. ευρώ σε 342,4 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 0,8 δισεκ. ευρώ σε 842,7 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 
11,1 δισεκ. ευρώ σε 59,6 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 27,1 δισεκ. ευρώ σε 365,6 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2011 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 102,4 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 135,6 δισεκ. ευρώ. Την ίδια ημέρα έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 80,7 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 69,4 δισεκ. ευρώ. Επίσης, την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2011 έληξαν καταθέσεις καθορισμένης διάρκειας ύψους 75 δισεκ. ευρώ και έγιναν αποδεκτές νέες καταθέσεις ίδιου ποσού, διάρκειας μίας εβδομάδας.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν σχεδόν μηδενική (όπως περίπου και την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 5,4 δισεκ. ευρώ (έναντι 10,4 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα μειώθηκαν κατά 1 δισεκ. ευρώ σε 134,2 δισεκ. ευρώ. Η μείωση αυτή οφείλεται στη λήξη τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών. Έτσι, κατά την εβδομάδα που έληξε στις 17 Ιουνίου 2011 η αξία των συνολικών αγορών στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων και του χαρτοφυλακίου του προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών ήταν 73,9 δισεκ. ευρώ και 60,3 δισεκ. ευρώ αντίστοιχα. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται και στα δύο χαρτοφυλάκια ταξινομούνται ως διακρατούμενοι μέχρι τη λήξη τους.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 40,7 δισεκ. ευρώ σε 238,1 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 350.670 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 219.072 −549
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 74.880 0
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 144.192 −549
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 23.729 392
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 20.121 −1.158
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 20.121 −1.158
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 445.945 22.069
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 135.585 33.143
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 310.303 −11.010
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 5 −37
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 52 −26
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 39.236 2.602
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 476.561 −1.321
7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 134.172 −1.008
7.2 Λοιποί τίτλοι 342.389 −313
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 34.521 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 304.685 −77
Σύνολο ενεργητικού 1.914.538 21.959
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 842.671 −827
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 318.507 35.673
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 238.119 40.724
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 5.371 −5.038
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 75.000 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 16 −13
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 2.451 −2.949
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 67.065 −11.362
5.1 Γενική κυβέρνηση 59.579 −11.081
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 7.486 −281
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 40.646 2.580
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 939 −650
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 11.996 54
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 11.996 54
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 52.612 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 190.282 −560
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 305.890 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 81.479 0
Σύνολο παθητικού 1.914.538 21.959
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου