Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 17 juni 2011

21 juni 2011

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 17 juni 2011 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,4 miljard naar EUR 177,3 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,3 miljard naar EUR 342,4 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,8 miljard naar EUR 842,7 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 11,1 miljard naar EUR 59,6 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 27,1 miljard naar EUR 365,6 miljard. Op woensdag 15 juni 2011 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 102,4 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 135,6 miljard verrekend. Op dezelfde dag verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 80,7 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 69,4 miljard verrekend. Eveneens op woensdag 15 juni 2011 vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 75 miljard en werden voor hetzelfde bedrag nieuwe deposito’s met een looptijd van één week aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 5,4 miljard was (vergeleken met EUR 10,4 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 1 miljard naar EUR 134,2 miljard. Deze daling werd veroorzaakt doordat waardepapieren die waren aangekocht in het kader van het Programma voor de effectenmarkten, hun vervaldatum bereikten. In de week die eindigde op 17 juni 2011, derhalve, bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen die in het kader van het Programma voor de effectenmarkten zijn gedaan, in totaal EUR 73,9 miljard, en de waarde van de portefeuille voor het aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal EUR 60,3 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 40,7 miljard naar EUR 238,1 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 350.670 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 219.072 −549
2.1 Vorderingen op het IMF 74.880 0
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 144.192 −549
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.729 392
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.121 −1.158
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 20.121 −1.158
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 445.945 22.069
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 135.585 33.143
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 310.303 −11.010
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 5 −37
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 52 −26
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 39.236 2.602
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 476.561 −1.321
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 134.172 −1.008
7.2 Overige waardepapieren 342.389 −313
8 Overheidsschuld, luidende in euro 34.521 0
9 Overige activa 304.685 −77
Totaal activa 1.914.538 21.959
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 842.671 −827
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 318.507 35.673
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 238.119 40.724
2.2 Depositofaciliteit 5.371 −5.038
2.3 Termijndeposito's 75.000 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 16 −13
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 2.451 −2.949
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 67.065 −11.362
5.1 Overheid 59.579 −11.081
5.2 Overige verplichtingen 7.486 −281
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 40.646 2.580
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 939 −650
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.996 54
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 11.996 54
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 52.612 0
10 Overige passiva 190.282 −560
11 Herwaarderingsrekeningen 305.890 0
12 Kapitaal en reserves 81.479 0
Totaal passiva 1.914.538 21.959
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media