Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 17 czerwca 2011 r.

21 czerwca 2011 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 17 czerwca 2011 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,4 mld euro do poziomu 177,3 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,3 mld euro do poziomu 342,4 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,8 mld euro do poziomu 842,7 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 11,1 mld euro do poziomu 59,6 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 27,1 mld euro do poziomu 365,6 mld euro. W środę 15 czerwca 2011 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 102,4 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 135,6 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 80,7 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 69,4 mld euro. Również w środę 15 czerwca 2011 r. przypadł termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 75 mld euro i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (podobnie jak w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 5,4 mld euro (wobec 10,4 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 1 mld euro do poziomu 134,2 mld euro. Spadek ten wynikał z zapadnięcia papierów wartościowych zakupionych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 17 czerwca 2011 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 73,9 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 60,3 mld euro. Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 40,7 mld euro do poziomu 238,1 mld euro.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 350.670 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 219.072 −549
2.1 Należności od MFW 74.880 0
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 144.192 −549
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 23.729 392
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 20.121 −1.158
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 20.121 −1.158
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 445.945 22.069
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 135.585 33.143
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 310.303 −11.010
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 5 −37
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 52 −26
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 39.236 2.602
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 476.561 −1.321
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 134.172 −1.008
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 342.389 −313
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 34.521 0
9 Pozostałe aktywa 304.685 −77
Aktywa razem 1.914.538 21.959
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 842.671 −827
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 318.507 35.673
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 238.119 40.724
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 5.371 −5.038
2.3 Depozyty terminowe 75.000 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 16 −13
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 2.451 −2.949
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 67.065 −11.362
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 59.579 −11.081
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.486 −281
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 40.646 2.580
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 939 −650
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 11.996 54
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 11.996 54
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 52.612 0
10 Pozostałe pasywa 190.282 −560
11 Różnice z wyceny 305.890 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 81.479 0
Pasywa razem 1.914.538 21.959
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami